Den totala mängden av tillverkade foderblandningar för produktionsdjur minskade något år 2011

17.4.2012

<p>I Finland tillverkades sammanlagt 1 349 miljoner kilo foderblandningar för produktionsdjur år 2011. Den tillverkade mängden minskade med ungefär två procent jämfört med år 2010. Tillverkningen skedde nästan enbart för den inhemska marknaden. Uppgifterna är baserade på de anmälningar som tillverkarna har gjort till Livsmedelssäkerhetsverket Evira om sina tillverkningsmängder.</p>

Andelen foderblandningar avsedda för nötdjur, dvs. kalvar, köttnöt och mjölkkor, av den totala tillverkade mängden utgjorde närmare 48 % eller 643 miljoner kilo. Jämfört med år 2010 ökade den tillverkade mängden med ungefär 4 %. Av foderblandningarna för nötkreatur utgjorde närmare 52 % eller 333 miljoner kilo sådant kompletteringsfoder som kräver endast grovfoder som tillägg vid utfodringen. Proteinkompletteringsfoder för nötkreatur tillverkades drygt 241 miljoner kilo och mineralkompletteringsfoder cirka 26 miljoner kilo.

Andelen foderblandningar för svin utgjorde något mindre än en fjärdedel av alla foderblandningar. Av 318 miljoner kilo tillverkat foder utgjorde helfoder cirka 56 % (178 milj. kilo) och proteinkompletteringsfoder 44 % (139 milj. kg). Tillverkningen av foderblandningar för svin var sammantaget närmare 8 % mindre än år 2010.

Andelen foderblandningar för fjäderfä av de foderblandningar som tillverkades för produktionsdjur förblev ungefär en femtedel. År 2011 var den totala tillverkade mängden, 297 miljoner kilo, ett par procent större än föregående år. Den största gruppen av foder för fjäderfä, 69 procent av foderblandningarna, var foder för broiler. Av sådant tillverkades 205 miljoner kilo eller knappt 3 % mer än 2010.

Av foderblandningar för hästar och ponnyer tillverkades 8,8 miljoner kilo (7,2 milj. kilo 2010). För renar tillverkades cirka 15 miljoner kilo foderblandningar, vilket är närmare 13 procent mindre än föregående år.

I foderköken för pälsdjur tillverkades sammanlagt 346 miljoner kilo färskt pälsdjursfoder år 2011. Mängden var 10 miljoner kilo eller cirka tre procent större än år 2010.

Beträffande mat för sällskapsdjur innehåller statistiken uppgifter om tillverkningen av hund- och kattmat. Av den här maten, som i praktiken nästan helt var avsedd för hundar, tillverkades cirka 7,6 miljoner kilo. Mängden är drygt 5 procent större än 2010.

Statistikföringen av de tillverkade mängderna av foderblandningar har ändrats något jämfört med tidigare år. I mängderna ingår nu också foderblandningar som tillverkats för export. Den här andelen utgör dock mindre än ett par procent av hela tillverkningen. En väsentligare ändring är att mineralfoderblandningarna och fodertillsatserna statistikförs per djurgrupp. I tidigare års statistik utgör dessa egna separata grupper.

Statistik över tillverkningen av foderblandningar 2011: Evira.fi > Djur > Foder > Statistik och rapporter

Produktionsdjur (pdf, 17 kbyte)
Sällskapsdjur (pdf, 41 kbyte)
Färskt pälsdjurfoder (pdf, 11 kbyte)

Mera information: Överinspektör Ossi Ala-Mantila, tfn 040 489 3338

Teman: