Det första gemensamma riksprogrammet för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet färdigt

21.12.2006

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Konsumentverket och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (STTV) har i samarbete utarbetat ett gemensamt riksprogram för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet för år 2007. Programmet är ett steg mot en gemensam ledning av det kommunala miljö- och hälsoskyddet. Målet är att öka planmässigheten och kvaliteten i tillsynen över miljö- och hälsoskyddet, vilket förutsätts av att tillsynen över miljö- och hälsoskyddet blir allt mer avgiftsbelagd.</div>

Ett gemensamt program för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet har för första gången utarbetats för år 2007. Syftet med programmet är att koordinera verksamheten hos de centrala ämbetsverken som leder miljö- och hälsoskyddet så att de sektorbundna tillsynsprogrammen som styr kommunerna blir enhetliga till sina centrala principer. Sektorbundna tillsynsprogram inom miljö- och hälsoskyddet är programmen för tillsyn över livsmedel, djursjukdomar och välmående, kemikalielagen, hälsoskyddet, produktsäkerheten och tobakslagen.

Det gemensamma riksprogrammet för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet omfattar gemensamma principer bl.a. om inspektionernas innehåll, riskbedömningen och riskklassificeringen av inspektionsobjektstyperna och inspektionsintervallerna för inspektionsobjektstyperna, tiden som i genomsnitt förbrukas på inspektion, provtagning och ledning av tillsynsprojekt, innehållet i anvisningen om utvärdering av hur den kommunala tillsynsplanen realiserats och anvisningen om rapportering.

Kommunerna har som uppgift att verkställa det miljö- och hälsoskydd som de svarar för. Syftet med det gemensamma riksprogrammet för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet är att ge kommunerna vägledning i utarbetandet av en kommunal tillsynsplan som jämbördigt beaktar alla delområden av miljö- och hälsoskyddet.

Med hjälp av tillsynsprogram och tillsynsplaner vill man utveckla och förbättra planmässigheten och kvaliteten i tillsynsarbetet i kommunerna. Kommunerna skall uppbära en avgift för planmässig tillsyn. Evira, Konsumentverket och STTV anser det viktigt att avgifterna som uppbärs för planmässig tillsyn kan inriktas på utveckling av resurserna för tillsynen över det kommunala miljö- och hälsoskyddet.

De centrala myndigheterna strävar framöver till ett allt intimare samarbete i styrningen av kommunerna.

Mer information:

http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_472.pdf

Evira
Jurist Jorma Pitkänen, tfn 020 77 24303 och överinspektör Ulla Poutiainen-Lindfors, tfn 020 77 24306
Konsumentverket

Överinspektör Kaarina Kärnä, tfn (09) 7726 7351
STTV

Miljö- och hälsoskyddschef Merja Vuori, tfn (09) 3967 2805 och överinspektör Matti Karuvaara, tfn (09) 3967 2808

Teman: