Det görs allt fler djurskyddsinspektioner på grund av misstanke – andelen försummelser har hållits på samma nivå

31.5.2012

<br /> <br />

Antalet djurskyddsinspektioner på grund av misstanke har ökat under de senaste åren. Trots att antalet inspektioner har ökat har den relativa andelen försummelser som upptäckts vid inspektionerna ändå hållits på samma nivå. I medeltal leder ungefär varannan djurskyddsinspektion som grundar sig på misstanke till myndighetsåtgärder.

I och med den nya veterinärvårdslagen som trädde i kraft 2009 har man i kommunerna och samkommunerna med statsmedel kunnat anställa ungefär fyrtio tjänsteveterinärer som koncentrerar sig särskilt på tillsynen. Förutom att dessa tillsynsveterinärer gör det möjligt att särskilja djurskyddstillsynen från veterinärernas övriga uppgifter bidrar de också till att öka kommunernas resurser att inspektera ställen där man misstänker att djurhållningsförhållandena strider mot djurskyddslagstiftningen.

Att tillsynsresurserna ökat syns direkt i antalet utförda djurskyddsinspektioner. Antalet inspektionsbesök på grund av misstanke steg 2010 till nästan 3500, då antalet under tidigare år varit i medeltal cirka 2500, och under 2011 rapporterade tjänsteveterinärerna över 3600 inspektionsbesök som gällde tillsyn av skötseln och djurhållningsförhållandena för produktions- och sällskapsdjur. Utöver tillsynsveterinärerna och övriga kommunalveterinärer har också länsveterinärerna utfört i synnerhet de svåraste djurskyddsinspektionerna.

2011 utfärdades förbud och föreskrifter enligt med djurskyddslagen vid över 38 % av de rapporterade inspektionsbesöken på grund av misstanke. Grova försummelser, som resulterade i brådskande åtgärder för att trygga djurens välfärd, upptäcktes vid ungefär 7 % av inspektionsbesöken. Även om antalet inspektioner ökat under de senaste åren, har andelen inspektioner som lett till åtgärder av alla utförda inspektioner hållits på relativt oförändrad nivå under senaste åren. Det finns alltså fortfarande mycket att inspektera.

Antalet inspektioner av objekt med sällskapsdjur stiger
Enligt rapporterna om enskilda djurarter utfördes under 2011 över 4600 djurskyddsinspektioner på grund av misstanke. Det företas dock färre separata inspektionsbesök, för om det på ett objekt finns flera djurarter som ska inspekteras, rapporteras ett inspektionsbesök som flera inspektioner. Under de senaste åren har antalet inspektioner enligt rapporterna om enskilda djurarter varierat jämnt mellan 3200 och 3500 inspektioner, dock så att antalet steg till 4300 år 2010.

Andelen inspektioner riktade mot sällskapsdjur steg betydligt mer från föregående år än andelen inspektioner riktade mot produktionsdjur, vilka inspekterades ungefär lika mycket som tidigare. Enligt rapporterna om enskilda djurarter var något över 2600 inspektioner riktade mot produktionsdjur och drygt 1700 mot sällskapsdjur. I de resterande 300 fallen hade djurhållningsställets djurart inte rapporterats. Trots ökningen inspekterades sällskapsdjur fortfarande betydligt mera sällan än produktionsdjur.

På samma sätt som tidigare år utfärdades också 2011 flest förbud och föreskrifter för objekt med produktionsdjur, medan brådskande åtgärder oftast riktades mot sällskapsdjur. Av de inspekterade gårdarna med produktionsdjur ålades 45 % och av objekten med sällskapsdjur 33 % att avhjälpa de iakttagna bristerna inom en utsatt tid. Brådskande åtgärder vidtogs på nästan 5 % av de inspekterade gårdarna med produktionsdjur och 8 % av objekten med sällskapsdjur.

Mer om detta ämne:
Mer information om djurskyddsinspektioner på grund av misstanke (Evira)
Övervakning av djurskydd
Djurskyddslagstiftningen i Finland (jord- och skogsbruksministeriet)

Mer information ger: 
Överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 4893355
Sektionschef Jaana Mikkola, tfn 040 8318425Teman: