Det lönar sig att använda granskat utsäde

11.4.2014

<p>Certifierat, dvs. officiellt granskat och godkänt utsäde garanterar en skörd av god kvalitet för både yrkesodlare och husbehovsodlare. Certifierat utsäde består alltid av den sort som anges på förpackningen. Dessutom gror det bra och innehåller inga skadliga växtsjukdomar eller flyghavre.</p>

Som utsäde får endast certifierat utsäde marknadsföras i Finland. Detta gäller också utsädeshandel mellan gårdarna. Lagen om handel med utsäde måste följas i både konventionell och ekologisk produktion.

Certifierat utsäde känns igen på det officiella garantibeviset som är fäst på förpackningen. På garantibeviset anges bland annat utsädets växtslag och sort, utsädesklass, partiets kod samt datum för provtagning och grobarhetsbestämning. På garantibeviset anges även grobarhet, renhet, tusenkornsvikt och uppgifter om packaren.

Den som köper ogranskat utsäde saknar konsumentskydd

Vid handel med certifierat utsäde gäller principen för s.k. strikt ansvar: odlaren är berättigad till skadestånd, om utsädet inte motsvarar den angivna informationen eller om det har något annat fel.

”Den som köper ogranskat, s.k. grått utsäde saknar detta konsumentskydd som man får vid köp av certifierat utsäde. Om till exempel flyghavre sprids till gården via ett parti med grått utsäde svarar köparen själv för skadan”, konstaterar överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Om man prutar på utsädets kvalitet kan det medföra ökade kostnader för ogräsbekämpning, höja skördekostnaderna och leda till extra förluster i form av minskad skördemängd och sämre kvalitet.

Evira godkänner utsädespackerier och har tillsyn över marknadsföringen

Endast utsädespackerier som är godkända av Evira får förpacka certifierat utsäde. Det finns 156 godkända utsädespackerier i Finland. En förteckning över godkända packerier publiceras på Eviras webbplats.

Marknadsföringen av utsäde övervakas av Eviras egna inspektörer, NTM-centralernas inspektörer samt tullen.

Läs mera på Eviras webbplats:

Produktion och kontroll av utsäde
Tillstånd för förpackning av utsäde 
Förteckning över godkända utsädespackerier  (pdf, 24 kB)

 

Mer information:

Överinspektör, sektionschef Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, tfn 040 833 2482
Överinspektör Kristiina Sulkonen, Evira, tfn 040 833 2484

 

 

Teman: