Dimetoat har påträffats i två inhemska äppelpartier

27.9.2007

<div>Inhemska Rantala- och Melba- (2 kl) äpplen har dragits bort från försäljningen på grund av för höga resthalter av dimetoat. Den högsta halt av dimetoat som tillåts i äpplen är 0,02 mg/kg. I Eviras undersökning av dimetoathalten uppmättes 0,043 mg/kg i sorten Rantala och 0,056 mg/kg i Melba. 352 kg av sorten Rantala och 60 kg Melba levererades till försäljning i augusti-september. Båda sorterna kommer från samma gård. De här äppelsorterna utgör en liten del av gårdens äppelodling. Andra undersökta äpplen från gården motsvarade bestämmelserna. Rantala-äpplena har funnits till salu på torgen i Tavastehus, Loimaa och Valkeakoski, på marknader i Hangö, Åbo och Tavastehus samt i Brunnspassagen i Helsingfors. Melba har sålts på torgen i Tavastehus och Valkeakoski samt på salutorget i Helsingfors.</div>

De observerade överskridningarna innebär i praktiken att barn över ett år och vuxna kan äta av de här äpplena utan begränsning och utan risk. För barn under ett år är säkerhetsgränsen per dygn ett halvt kilo, vilket små barn ändå i praktiken inte äter.

Under åren 2002–2005 har rester av dimetoat undersökts i 82 inhemska äppelprover. Två av proverna innehöll dimetoat, men halterna var under den tillåtna maximigränsen. I år har rester av dimetoat hittills analyserats i sex prover, av vilka de två ovannämnda hade en halt som överskred den tillåtna gränsen. I det aktuella fallet har besprutning skett senare än vad som anges i bruksanvisningen, och en något högre koncentration av ämnet än vad som anges i anvisningen har använts. För äppel tillåts bara en behandling efter blomningen och preparatet får inte användas senare än en vecka efter avslutad blomning.

Rester av dimetoat i andra frukter och grönsaker har också undersökts varje år, men ingen överskridning av den tillåtna mängden har observerats. Förutom dimetoat undersöks årligen också rester av många andra växtskyddsmedel i Eviras övervakningsprogram. Evira undersöker också hur mycket bekämpningsmedel konsumenterna får i sig, och följande uppskattning av intaget börjar år 2008.

År 2002 ändrade EU-kommissionen den högsta tillåtna mängden av bl.a. dimetoat i äpplen från 1 mg per kilo till 0,02 mg per kilo. De finländska myndigheterna förutsåg redan under senare delen av 1990-talet de kommande ändringarna av maximihalterna i olika växter genom att revidera begränsningarna av användningen av dimetoatpreparat. En total utvärdering av dimetoat blir snart färdig i EU, och utgående från den kommer bruksanvisningarna och -begränsningarna i Finland vid behov att ändras. Redan före det klargör Evira bruksanvisningarna för alla dimetoatpreparat.

Preparat som innehåller dimetoat har använts i Finland sedan 1960-talet. Dimetoatpreparaten är godkända för bekämpning av skadeinsekter på spannmål, frilandsodlingar av grönsaker och rotfrukter samt på vinbär, krusbär och äppel. Dimetoat är godkänt i många EU-länder bl.a. för äppel, päron och kvitten.

Ytterligare information:
Biträdande direktör Eija-Leena Hynninen, tel. 040  552 1858, godkännande av växtskyddsmedel samt övervakning av användningen
Livsmedelsöverinspektör Arja Kaiponen, tel. 020 77 24288, övervakning av växtskyddsmedelsrester
Överinspektör Juha Laakso, tel. 020 77 25189, riskbedömning av växtskyddsmedelsrester samt hälsopåverkan
förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: