Disputation om campylobakterier, särskilt Campylobacter jejuni och C. coli, i produktionen av fjäderfäkött i Finland

17.8.2011

<p>Campylobakterierna kan orsaka matförgiftning hos människor. En smittkälla anses vara fjäderfäkött som inte har upphettats tillräckligt.</p>

VML, specialforskare Päivikki Perko-Mäkelä (Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten, avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa) som arbetar vid sektionen för produktionsdjur inom forskningsenheten för produktionsdjur och vilt vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira disputerar fredagen den 19 augusti 2011.

Disputationen hålls i Seinäjoki, Frami, auditorium 2, Kampusranta 9, kl. 12.

Doktorsavhandlingen kan läsas på engelska  Campylobacter jejuni and C.coli in Finnish poultry production.
Sammandragen på svenska  (pdf, 14 Kb).

Mer information:
specialforskare Päivikki Perko-Mäkelä, forskningsenheten för produktionsdjur och vilt,
tfn 0400 287 536, paivikki.perko-makela at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: