Djuren äter högklassigt foder i Finland

15.7.2014

<p>Finländska produktions- och sällskapsdjur får huvudsakligen säkert foder av hög kvalitet. År 2013 blev myndigheterna endast sällan tvungna att förbjuda beredning, marknadsföring eller användning av foder. Mycket få allvarliga anmärkningar gavs till foderföretagarna.</p>

Fodret är en viktig faktor för djurens välfärd, men det är också en del av livsmedelskedjan. Djurfodrets kvalitet och säkerhet samt foderföretagarna övervakas i alla skeden av produktion, beredning, lagring och distribution från import, export och försäljning till användning. I alla skeden av kedjan är fodrets märkningar och spårbarhet också viktiga så att råvarorna och produktpartierna kan identifieras och innehållet verifieras. Tillsynen omfattar foder för både produktionsdjur och sällskapsdjur samt även fågelfrön.

För tillsynen över fodren svarar Livsmedelssäkerhetsverket Evira, som bestämmer de årliga tyngdpunkterna för tillsynen utgående från sin bedömning av riskerna. De foderföretagare som blir föremål för tillsynen väljs därför på basis av tillverkningsmängden, hur krävande verksamheten är, råvaruanvändningen och tidigare tillsynsresultat. Fodret som ska kontrolleras väljs enligt sammansättning, användningsändamål och ursprung samt tidigare kontrollresultat och anmälningar som kommit från EU.

Fodersektorn följer lagstiftningen noggrant

I Finland fanns närmare tvåtusen foderföretagare, från foderfabriker till importörer, transportörer och handlare år 2013. Antalet foderföretagare inom primärproduktionen, alltså främst odlare och gårdar, var 63 000. Antalet företagare har ökat med cirka hundra från året innan i båda grupperna.

År 2013 kontrollerades 80 foderföretagare och 204 företagare inom primärproduktion.

”Företagarna följer huvudsakligen kraven i foderlagstiftningen noggrant och använder bättre än tidigare också system för kvalitetskontroll. Brister förekommer främst i pappersarbetet: i egenkontrollen, fodermärkningen och följedokumenten samt i de skriftliga anvisningarna för verksamheten. Företagarna inom primärproduktionen hade mest brister i registreringarna och märkningen av foderlagren”, säger överinspektör, sektionschef Tarja Root vid Evira.

Brister i förpackningspåskrifterna

I myndighetskontrollen år 2013 togs närmare femtusen foderprover på vilka det gjordes närmare tiotusen olika analyser av skadliga och förbjudna ämnen samt analyser av den näringsmässiga sammansättningen.

Anmärkningarna som gavs beträffande foder gällde bakteriehalter, vegetabiliska föroreningar och skadedjur samt framför allt förpackningspåskrifter. På basis av analysresultaten förbjöds marknadsföringen av endast 23 foderpartier. Förbuden gällde liksom tidigare år främst mikrobiologiska olägenheter i vegetabiliska foderråvaror och råmat för sällskapsdjur samt tillsatsrester och näringsämnesavvikelser i foderblandningar för fjäderfän. Skadedjur och flyghavre bland fågelfrön ledde också till marknadsföringsförbud.

I inhemskt foder för nötdjur, svin, fjäderfän, fiskar och andra djur för livsmedelsproduktion hittades ingen salmonella. Salmonellaundersökningarna av vegetabiliskt foder importerat från andra EU-länder har från början av år 2013 gjorts i form av företagarnas egenkontroll. Detta har inte ökat säkerhetsriskerna i anslutning till importpartier.

Läs mer: 
Fodertillsynsrapport 2013 (på finska) 
Analysresultat från foderprodukttillsynen 2013    (på finska)
Foder

Mer information:
överinspektör, sektionschef  Tarja Root, tfn 040 5725 397

 

Teman: