Djuren bättre åtskilda under transporter

30.5.2013

<p class="MsoNormal"> <b> <span>Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppdagades verksamhet som stred mot djurtransportbestämmelserna i 17 procent av de kommersiella djurtransporterna som inspekterades år 2012. Antalet utförda inspektioner var 358. Andelen missförhållanden höll sig så gott som oförändrad jämfört med året innan. Som under tidigare år också berodde mer än hälften av de uppdagade missförhållandena på brister i de handlingar som lagstiftningen förutsätter</span>.</b> Djuren var däremot tydligt bättre åtskilda under transporterna.</p>

Största delen av inspektionerna utfördes av besiktningsveterinärerna i slakterierna i samband med att transporterna lossades. Länsveterinärerna inspekterade också transporter på vägen och på startplatsen. Huvuddelen av inspektionerna inriktades på nöt- och svintransporter jämte fjäderfätransporter. Man inspekterade också häst- och rentransporter och två fisktransporter och en fårtransport. Man inspekterade 22 transporter som varade i mer än åtta timmar. Den genomsnittliga transporttiden var 3,5 timmar.

Bristfälliga handlingar det vanligaste missförhållandet

Mest enskilda missförhållanden år 2012 konstaterades i kraven som hänför sig till djurtransporttillstånden, transportörens kompetensintyg och transporthandlingarna. De näst vanligaste missförhållandena var brister i fordonets skick och säkerhet och i efterföljandet av utrymmeskraven. De tredje vanligaste var missförhållanden i åtskiljandet av djuren och i efterföljandet av tilläggskraven som ställs på långa transporter och i transporternas varaktighet.

Mängden missförhållanden som hänför sig till transporthandlingarna, djurens utrymmeskrav, transportens varaktighet och lastningen och lossningen av djuren har inte förändrats under de senaste 16 åren. Däremot har djurens transportskick och åtskiljandet av djuren tydligt förbättrats under denna tid. Djuren skall under transport åtskiljas från varandra så att de inte skadar varandra. Skicket på fordonen som används för transport av djur har också något förbättrats.

Djurtransporterna inspekteras årligen

De kommersiella djurtransporterna har planmässigt inspekterats i Finland redan i 16 års tid, allt sedan år 1997. Åren 2000–2012 har djurskyddsmyndigheterna inspekterat sammanlagt mer än 4 600 djurtransporter. Under de senaste tre åren har andelen missförhållanden som uppdagats under inspektionerna minskat med en tredjedel jämfört med medelvärdet för de tio föregående åren, då ett missförhållande uppdagades i genomsnitt i 23 procent av de inspekterade transporterna.

Lagstiftningen om djurtransporter förnyades i början av år 2007. Rådets förordning om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden förutsätter att medlemsstaten utövar tillsyn över att djurskyddskraven som uppställts för djurtransporter följs genom att årligen inspektera en tillräcklig mängd transporter. Evira utarbetar årligen ett sammandrag över resultaten av inspektionerna och inrapporterar dem till kommissionen.

Mer om detta ämne:
Evira > Djur > Djurskydd och djurhållning > Övervakning av djurskydd > Övervakning av djurtransporter > Transportinspektioner 2012

Djurskyddslagstiftningen (jord- och skogsbruksministeriet)

Mer information ger:
överinspektör Riikka Lahdenperä, tfn 040 489 3358
sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404

Teman: