Djursjukdomar som orsakar produktionsförluster har spritt sig till Finland

7.7.2014

<p>Under de senaste åren har nya djursjukdomar spritt sig till Finland, bland annat som en följd av import av djur. Genom lagstiftning kan man endast delvis begränsa att sjukdomar kommer in i landet. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira har djursjukdomsläget emellertid i huvudsak förblivit gott i Finland.</p>

Nya djursjukdomar som kommit in i Finland är bland annat Mycoplasma bovis och infektiös bronkit, dvs. IB. hos fjäderfä. Sjukdomarna orsakar olika grad av produktionsförluster för gårdarna.

"Endast en del av djursjukdomarna kan begränsas genom lagstiftning som avser import. Till exempel Schmallenberg-virus, Mycoplasma bovis och infektiös bronkit hos fjäderfä är inte sådana sjukdomar som kan stoppas genom myndighetsåtgärder. Därför är näringens egna åtgärder för att förebygga spridningar av sjukdomar speciellt viktiga. Evira undersökte år 2013 ett stort antal prov i händelse av smitta samt meddelade anvisningar om hur smitta kan förhindras och utrotas”, säger sektionschef Sirpa Kiviruusu från Evira.

Mycoplasma bovis -smitta runt om i Finland

Bakterien Mycoplasma bovis är globalt sett en av de allmännaste orsakerna av luftvägsinfektioner hos nötkreatur. Sjukdomen påträffades första gången i Finland på hösten 2012. År 2013 hittades bakterien i prover från sammanlagt 11 gårdar med nötkreatur och på två gårdar med mjölkkor. Gårdarna är belägna i östra Finland och Österbotten.

Schmallenberg-viruset, som sprids via insekter, orsakade medfödda missbildningar hos lamm och kalvar på våren 2013. Enligt undersökningar av varför djuren fötts för tidigt och av tankmjölksprover har spridningsområdet specificerats till söder om linjen Karleby-Kides.

IB-smitta hos fjäderfä har påträffats sedan år 2009. Sjukdomsfallen har alstrats av virus som är nära släkt med vaccinvirus. Smittsymtomen har varit lindriga.

I Finland är salmonella hos produktionsdjur betydligt sällsyntare än i de flesta andra EU-länderna. År 2013 konstaterades nya salmonellafall på sammanlagt 17 djurhållningsplatser i Finland, då fallen året innan var 12. Åtgärderna för att bekämpa en foderrelaterad salmonellaepidemi som räckte i fem år avslutades år 2013, då den sista smittade djurhållningsplatsen sanerades. 

Blickarna på den internationella djurhandeln

Läget i fråga om djursjukdomar som kan bekämpas med lagstiftningsåtgärder var fortsatt gott i Finland år 2013. Av de djursjukdomar som lätt sprider sig konstaterades newcastlesjuka hos hobbyduvor, men smittan spred sig inte till gårdar med fjäderfä.

Myndigheterna beredde sig under året för flera risker från närområdena, som för afrikansk svinpest och rabies. Myndigheterna strävade efter att minimera riskerna förknippade med den internationella djurhandeln genom att informera djurimportörerna. Därtill spårades och undersöktes djur som olagligt förts in i Finland. 

Läs mer:
Djursjukdomar i Finland 2013  (på finska)
Rapport om tillsynen över djurens hälsa 2013  (på finska)
Mycoplasma bovis
Schmallenbergvirus
IB, dvs. infektiös bronkit

Mera information:
överinspektör, sektionschef Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920 503

 

Teman: