Djursjukdomsläget förblev gott i Finland år 2011

30.11.2012

<p>Lättspridda och farliga djursjukdomar påträffades inte alls i Finland år 2011. Av de sjukdomar som skall övervakas påträffades bland annat salmonella på 21 gårdar med produktionsdjur, renibakterios hos fisk (BKD) i fem anläggningar i insjö- eller vandringsområdet och viral hemorrhagisk septikemi hos fisk (VHS) i två anläggningar i restriktionsområdet i landskapet Åland.</p>

Infektiös bronkit hos fjäderfä (Infectious bronchitis) påträffades senaste år i Finland efter en paus på många år. Den form av sjukdomen som orsakar kliniska symptom såsom kraftiga luftvägssymptom och sänkt äggproduktion påträffades särskilt i hobbybesättningar.

På kommersiella gårdar förekom såväl på värphöns- som på slaktkycklingssidan också lindriga symptom orsakade av ett virus som är nära släkt med vaccinviruset. I Finland har fjäderfä inte på åratal vaccinerats mot infektiös bronkit.

Allt bygger på ett system där djursjukdomar anmäls
Ett tidigt konstaterande av allvarliga djursjukdomar bygger på ett anmälningssystem där veterinärerna och djurägarna lämnar en anmälan till myndigheterna om konstaterade symptom som tyder på smittsamma sjukdomar.

År 2011 anmäldes sammanlagt 133 direkta misstankar om sådana djursjukdomar, som enligt lagen skall bekämpas. De flesta anmälningarna gällde förändrat beteende, vilket gav orsak att misstänka till exempel rabies eller plötslig död utan någon annan tydlig orsak. Alla anmälda misstankar om djursjukdom undersöktes med tanke på sådana djursjukdomar, som enligt lagen skall bekämpas och andra allvarliga, smittsamma djursjukdomar.

Utöver den information som anmälningssystemet ger upprätthåller Evira program för uppföljning av djursjukdomar utgående från vilka prover samlas in bland annat från djurbesättningar, slakterier och mejerier i avsikt att säkerställa sjukdomsläget.

Beredskap inför nya hot
Under året 2011 måste vi också bereda oss på nya hot från våra närområden. Eftersom afrikansk svinpest fortsatte att sprida sig i Ryssland, beslöt man intensifiera provtagningen med tanke på sjukdomen och inrikta den särskilt på vildsvinsfarmer och frilevande vildsvin i sydöstra och östra Finland. Från och med början av år 2012 togs också avelsdjur med i uppföljningen.

Hösten 2011 deltog Evira i en samnordisk beredskapsövning i fråga om afrikansk svinpest och år 2012 har vi fortsatt med att utveckla beredskapen i samarbete med de nordiska och baltiska länderna.

Beredskapen på rabies och det förebyggande arbetet på den fronten måste också intensifieras. Då man i Prääsä i ryska Karelen i augusti 2011 konstaterade rabies hos nötkreatur, utökades rabiesvaccinationerna av vilt på den finska sidan till mer än det dubbla. Vaccinbetesområdet utökades längs den östra gränsen från syd till nord och zonen breddades. I programmen för uppföljning av rabies undersöktes sammanlagt 513 prover och rabies konstaterades inte i ett enda av dem. Vaccinationerna av viltet fortsätter också under de kommande åren i avsikt att säkra att Finland är fritt från rabies.

Mer information om djursjukdomsläget i Finland finns i årsrapporten Djursjukdomar 2011: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=view&productId=330


Teman: