Djursjukdomsläget i Finland förblev gott år 2012

30.5.2013

<p>Till Livsmedelssäkerhetsverket Evira lämnades 123 omedelbara anmälningar om misstankar om en djursjukdom som skall bekämpas eller om en ny allvarlig djursjukdom. Djursjukdomsläget förblev gott och inga nya djursjukdomar som enligt lagen skall bekämpas spred sig till Finland.</p>

Vattuskräck eller rabies var den allvarliga djursjukdom, som oftast misstänktes. På grund av en misstanke om rabies undersöktes 29 sällskapsdjur och sammanlagt 7 andra djur. Rabies konstaterades inte i ett endaste fall. Av de andra allvarliga djursjukdomarna misstänktes oftast fågelinfluensa eller Newcastlesjuka bland fjäderfä (12 misstankar) och mjältbrand bland nötkreatur (8 misstankar).

De strategiska målen i tillsynen över djursjukdomar uppnåddes väl. För sådana djursjukdomars del, som lätt sprider sig och för allvarliga djursjukdomars del förblev djursjukdomsläget utomordentligt och i Finland konstaterades inga nya sjukdomar som överförs från djur till människan (zoonoser). Newcastlesjukan som konstaterats på två ställen bland hobbyduvor spred sig inte till fjäderfäbesättningar. Att ett fall av atypisk scrapie påträffades i en fårbesättning medförde inte någon risk att djursjukdomen sprider sig.

Finland förblev fortsättningsvis fritt från enzootisk bovin leukos, infektiös bovin rinotrakeit (IBR) och bovin virusbetingad diarré (BVD) som drabbar nötkreatur och PRRS som drabbar grisar jämte parasiten Echinococcus multilocularis. IPN-virussmittan som konstaterats i flera fiskodlingsanläggningar ledde till att tillsynen i allt högre grad inriktades just på bekämpning av den allvarliga formen av sjukdomen. Laxälvarna i norr hölls fria från parasiten Gyrodactylus salaris och förekomsten av salmonella bland produktionsdjur stannade tydligt under nivån 1 procent.

Schmallenbergsjukan och Mycoplasma bovis spred sig till Finland

Som nya djursjukdomar i Finland konstaterades Schmallenbergsjukan bland idisslare och Mycoplasma bovis bland nötkreatur på flera gårdar. Efter en paus på tiotals år påträffades åter infektiös laryngotrakeit (ILT) bland fjäderfä i hobbyhönshus. Dessa djursjukdomar bekämpas inte enligt lagen med åtgärder från myndigheternas sida.

Det förebyggande arbetet och beredskapen inför djursjukdomar intensifierades särskilt i fråga om afrikansk svinpest och rabies. Risken för bägge dessa sjukdomar har på senare år ökat i närheten av östgränsen.

Syftet med djursjukdomstillsynen är att uppdaga smittsamma djursjukdomar så snabbt som möjligt så, att de kan förhindras i tid och så, att djursjukdomsläget i Finland förblir gott. Om misstankar om förekomst av de flesta djursjukdomar som skall bekämpas med stöd av lagen skall omedelbart lämnas en anmälan till den officiella veterinären.

Mer om detta ämne:
Lagstiftningen om djursjukdomar (jord- och skogsbruksministeriet)

Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar
Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Bekampning och övervakning av djursjukdomar >
Klassificeringen av djursjukdomar


Mer information ger:
sektionschef Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920 503

Teman: