Djurskyddsinspektionerna 2011 inleds på gårdarna

14.4.2011

<p>Även i år företas djurskyddsinspektioner på ungefär 700 produktionsgårdar som valts ut slumpmässigt. Motsvarande inspektioner görs i alla medlemsstater i Europeiska unionen. Djurskyddsinspektionerna görs utan förhandsanmälan.</p>

Iakttagandet av minimikraven på skydd för produktionsdjur övervakas årligen vid såväl inspektioner av djurens välbefinnande enligt tvärvillkoren som s.k. EU-djurskyddsinspektioner.

Tvärvillkoren är ett antal krav som måste iakttas för att man ska få de flesta jordbruksstöden. I samband med kontrollerna av tvärvillkoren granskas vissa på förhand angivna krav i lagstiftningen. Utöver produktionsdjurens välbefinnande övervakas också flera andra delområden av primärproduktionen vid kontrollerna av tvärvillkoren.

EU-djurskyddsinspektioner kallas i praktiken de inspektioner som Europeiska unionen förpliktar medlemsstaterna att ordna på produktionsdjursgårdar i landet. Vid dessa inspektioner ser man efter att bestämmelserna iakttas i fråga om hela den nationella djurskyddslagstiftningen.

I Finland utförs kontroller av djurens välbefinnande enligt tvärvillkoren på cirka 250 produktionsdjurgårdar i år. På alla lantgårdar där djurens välbefinnande övervakas enligt tvärvillkoren utförs samtidigt också en EU-djurskyddsinspektion. Dessutom utförs enbart EU-djurskyddsinspektion på ytterligare cirka 450 produktionsdjursgårdar.

De gårdar som ska inspekteras väljs ut slumpmässigt

Som föremål för inspektionerna väljs varje år en viss andel av produktionsdjursgårdarna. Ungefär en fjärdedel av gårdarna väljs ut för inspektion genom slumpmässigt urval och resten på basis av vissa riskfaktorer som finns angivna särskilt för varje djurslag. Försummelser som upptäckts vid djurskyddsinspektioner som baserat sig på slumpmässigt urval eller andra djurskyddsinspektioner under tidigare år ökar sannolikheten för att bli inspekterad även kommande år.

Kontrollbesök på gårdarna företas också av andra myndigheter, t.ex. närings-, trafik- och miljöcentralerna, eller av auktoriserade inspektörer. Under besöken övervakas t.ex. att kraven i foderlagstiftningen eller kraven på ekologisk produktion eller stöd för djurens välbefinnande är uppfyllda. EU-djurskyddsinspektioner kan också företas i samband med dessa andra kontrollbesök på gårdarna. Målet är att så få separata kontrollbesök som möjligt ska riktas mot samma gård.

Inspektionerna görs utan förhandsanmälan

Regionförvaltningsverkens länsveterinärer ansvarar för inspektionerna. Inspektionerna utförs i regel på det sätt som gemenskapslagstiftningen förutsätter utan förhandsanmälan. I samband med inspektionerna kontrolleras i detalj om den gällande djurskyddslagstiftningen har iakttagits på gården.

Om försummelser upptäcks under inspektionerna, åläggs djurägaren att rätta till djurens förhållanden inom utsatt tid. I brådskande fall kan myndigheterna också ordna utomstående vård av djuren på platsen eller någon annanstans. Vissa försummelser i anslutning till produktionsdjurens välbefinnande kan leda till följder även i fråga om gårdarnas jordbruksstöd. Livsmedelssäkerhetsverket Evira följer med hur kontrollerna genomförs och gör varje år upp ett sammandrag av resultaten av djurskyddsinspektionerna i hela landet. Kontrollresultaten rapporteras också till Europeiska kommissionen.

Nya produktionsdjurslag börjar varje år omfattas av den regelbundna kontrollen

EU-djurskyddsinspektioner på gårdarna inleddes i Finland 1998 med inspektioner på kalv- och svingårdar. Inspektionerna har utvidgats varje år till att gälla allt fler produktionsdjurslag, och senaste år omfattade inspektionerna redan åtta olika djurslag.

Inspektionerna 2011 på nöt- och svingårdar, värphönsgårdar, pälsfarmer, ank- och gås- samt får- och getgårdar har redan inletts. Senare i år inleds EU-djurskyddsinspektioner även på broilergårdar. Under kommande år är strävan att utvidga inspektionerna så att de omfattar samtliga produktionsdjur.

Utöver de kontroller som baserar sig på slumpmässigt urval kan på lantgårdar, liksom på andra ställen där djur hålls, djurskyddsinspektioner företas om man misstänker att djur hålls i strid med djurskyddslagstiftningen.

Övervakning av djurskydd (Evira)
Djurskyddslagstiftningen i Finland (jord- och skogsbruksministeriet)

Mera information:
Sektionschef Taina Mikkonen, tfn 040 8308404
Överinspektör Sanna Varjus tfn 040 4893355

Teman: