Djurskyddskraven följs nu bättre än förr under djurtransporter

31.5.2012

<br /> <br />

År 2011 inspekterades 387 djurtransporter som omfattade allt som allt drygt 908 000 djur. I 16 % av dessa transporter uppdagades verksamhet som strider mot djurtransportbestämmelserna. Antalet missförhållanden höll sig så gott som oförändrat jämfört med året innan och resultatet var det nästbästa under 2000-talet. Inemot hälften av missförhållandena som uppdagades i djurtransporterna år 2011 berodde som under tidigare år också på brister i de handlingar som lagstiftningen förutsätter.

Största delen av inspektionerna utfördes av besiktningsveterinärer i samband med urlastningen i slakterierna. Länsveterinärerna inspekterade också transporter bland annat på vägen och på avgångsstället. Största delen av inspektionerna inriktades på transporter av svin och nötkreatur, men också på transporter av fjäderfä. Utöver det inspekterades transporter av förmedlingsdjur och transporter av hästar och renar. Man inspekterade 10 sådana transporter, som varade i mer än åtta timmar. Transporttiden var i genomsnitt tre timmar.

I Finland har kommersiella djurtransporter planmässigt inspekterats redan i 15 års tid, dvs. allt sedan år 1997. Åren 2000–2011 har djurskyddsmyndigheterna inspekterat sammanlagt drygt 4100 djurtransporter. Under de senaste två åren har antalet missförhållanden som uppdagats i inspektionerna minskat med en tredjedel jämfört med medeltalet för de 10 föregående åren, då missförhållanden i genomsnitt uppdagades i 24 procent av de inspekterade transporterna.

Missförhållandena beror ofta på bristfälliga handlingar
Flest enskilda missförhållanden år 2011 konstaterades i kraven som hänför sig till förarens kompetensintyg, transporthandlingarna och tillstånden att transportera djur. Den näst vanligaste typen av missförhållanden var brister i fordonets skick och säkerhet och den tredje vanligaste typen av missförhållanden brister i iakttagandet av kraven på utrymme.

Allmänt taget har det, enskilda årliga variationer undantagna, under de senaste 15 åren inte skett någon förändring i antalet missförhållanden som hänför sig transporthandlingarna, kraven på utrymme för djuren, transporttiden och i- och urlastningen av djur. I djurens skick under transporten och åtskiljandet av djuren kan däremot skönjas en tydlig förbättring. Skicket hos fordonen som används för transport av djur har enligt resultaten av övervakningen också något förbättrats.

Djurskyddstransporter inspekteras årligen
Lagstiftningen om djurtransporter förnyades i början av år 2007. Rådets förordning om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden förutsätter att en medlemsstat övervakar att djurskyddsbestämmelserna som gäller djurtransporter följs genom att årligen inspektera ett adekvat antal transporter. Livsmedelssäkerhetsverket Evira utarbetar årligen ett sammandrag av resultaten av inspektionerna och inrapporterar dem till Europeiska kommissionen.

Läs mera:
Övervakning av djurtransporter (Evira)
Övervakning av djurskydd
Djurskyddslagstiftning (jord- och skogsbruksministeriet)

Mer information ger:
överinspektör Tiina-Mari Aro, tfn 050-574 7680
sektionschef Jaana Mikkola, tfn 040-831 8425Teman: