Djurskyddsmyndigheterna hittade förseelser på 17 procent av de inspekterade gårdarna

5.12.2007

<div>Djurskyddsmyndigheterna har utgående från materialet från föreningen Oikeutta Eläimille inspekterat sammanlagt 42 av de 67 gårdar som har djur. Vid inspektionerna upptäcktes ingen verksamhet som kräver omedelbara åtgärder på grund av att den står i strid med djurskyddslagstiftningen. Förseelser noterades på 17 procent av gårdarna.</div>

Gårdarna inspekterades i den angelägenhetsordning som länsveterinären angav utgående från materialet från föreningen Oikeutta Eläimille. Evira fick på begäran materialet från föreningen Oikeutta Eläimille fredagen den 30.11 och lördagen den 1.12. Avsikten med inspektionerna var att utreda om kraven på hållande av produktionsdjur enligt djurskyddsbestämmelserna uppfylls på gården.

Resultaten av inspektionerna bekräftar resultaten av de EU-djurskyddsinspektioner som gjorts under de senaste åren. På 24 % av svingårdarna och 14 % av hönsgårdarna noterades förseelser. Hönsen saknade bland annat möjlighet att slipa klorna och svinen saknade stimulans. På de inspekterade kycklinguppfödningsgårdarna noterades inga förseelser.

Enligt djurskyddslagen är behörig myndighet vid djurskyddsinspektioner länsstyrelsen. Inspektionen på gårdarna har gjorts av en tjänsteveterinär, som inte står i vårdrelation till gården.

Gårdarna har getts en tidsfrist för att åtgärda förseelserna. Därefter kommer tjänsteveterinären att inspektera gårdarna igen.

Inspektionerna på gårdarna fortsätter som en del av djurskyddsverksamheten.

Ytterligare information:
Veterinäröverinspektör Taina Mikkonen, tel. 020 77 24225, 050 4392347
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tel. 0400 291 910

Teman: