Effektiv livsmedelstillsyn gemensamt mål i Norden - Nordiska tillsynskonferensen i Helsingfors

26.1.2007

<div>Den nyligen reviderade livsmedelslagstiftningen utgår från att livsmedelstillsynen skall vara riskbaserad och att kontrollen skall vara enhetlig, opartisk, effektiv och ha som resultat att man når de mål, som man har ställt upp: säker mat försedd med korrekt konsumentinformation.</div>

Nordiska livsmedelsinspektörer samlas 29 – 30 januari 2007 i Helsingfors inom ramen för den 5:e Nordiska tillsynskonferensen för att diskutera aktuella frågor och gemensamma problem. Konferensen är fulltecknad och har ca 165 deltagare från alla nordiska länder. Konferensen har ett program (www.evira.fi/TK2007)), som har rönt stort intresse i alla nordiska länder.

Konferensen har Nordiska ministerrådets projektfinansiering. Målgruppen är alla som är aktiva i livsmedelstillsynen, speciellt på det lokala planet, men också regionalt och centralt anställda har inviterats. Konferensens tema är "Inspektörens vardag och arbetsredskap" och många spännande och aktuella spörsmål av intresse för livsmedelsinspektörer tas upp i form av föreläsningar, workshops och paneldiskussioner.

Konferensens inledningsdag har fokus på inspektörens vardag: hur upplever företagarna kontrollen?  En inspektör skall våga vara inspektör och ställa de krav på företagarna, som finns angivna i olika regler. Då kan det uppstå konflikter och ett konferensinslag är ”Kommunikation och konflikthantering.”

En nordisk modell för riskorienterad tillsyn kommer att presenteras. Effektiv kontroll kräver att man har mätare för effektiviteten och detta skall också diskuteras. Även marknadskrafternas effekt på hygiennivån kommer att diskuteras. Kan man lita på att företagarna tar det hygienansvar som de enligt lag har och strunta i den offentliga kontrollen? Marknadskrafterna resulterar ju ändå i att ingen går till en ohygienisk restaurang eller en småsmutsig, illaluktande affär. På konferensen kommer också innovativa, nya kontrollmetoder att presenteras: hur man kan ta in nya vinklingar i kontrollarbetet för att öka livsmedelssäkerheten, undvika fusk eller vilseledande av konsumenterna. Dessutom finns det ett inslag om hur man belönar livsmedelsföretagaren Bror Duktig: det är aldrig fel med positiv feed-back.

Närmare upplysningar:
Specialplanerare Harriet Wallin, Evira, tfn 050 386 8422

 

Teman: