EFSA bedömer överföring av bakterier som är resistenta mot mikrobläkemedel via livsmedel

21.4.2008

<div>Europeiska myndigheten f&ouml;r livsmedelss&auml;kerhet EFSA har bed&ouml;mt &ouml;verf&ouml;ringen av bakterier som &auml;r motst&aring;ndskraftiga dvs. resistenta mot mikrobl&auml;kemedel via livsmedel och vilka skadeverkningar det h&auml;r eventuellt kan ha f&ouml;r m&auml;nniskan. Till f&ouml;ljd av &ouml;kad resistens kan det bli sv&aring;rare att behandla bakteriesjukdomar med antibiotika.</div>

Enligt utlåtandet noterades att spridningsvägar för resistenta bakterier var livsmedel gjorda av djur som bar på resistenta bakterier, grönsaker som vattnats med förorenat vatten samt livsmedel som förorenats vid hantering eller tillredning.

Som allmän slutsats konstaterades i utlåtandet att alla berörda aktörer (bl.a. läkarvetenskap, veterinärmedicin, primärproduktion av djur, livsmedelsproduktion och matlagning samt lagstiftning om livsmedelssäkerhet) på sitt eget område måste förhindra både utveckling och spridning av resistens.

Enligt en rekommendation från den panel som behandlar biologiska faror vid EFSA ska dessa möjliga föroreningsvägar och riskhanteringsmetoder bedömas i ljuset av de senaste vetenskapliga rönen. Därför ber EFSA om fler vetenskapliga forskningsresultat för noggrannare bedömning.

EFSA:s utkast till utlåtande:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/DocumentSet/biohaz_public_cons_amr_en.pdf

EFSA:s meddelande:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178700897302.htm

Situationen i Finland

De flesta bakterier som isolerats från finländska djur och livsmedel är även i internationell jämförelse känsliga för antibiotika. Det här beror på den goda situationen beträffande djursjukdomar och kontrollerad användning av antibiotika vid medicinering av djur i Finland.

Salmonella påträffas sällan hos finländska produktionsdjur och i livsmedel, och de hönor som undersökts har i många år varit känsliga för antibiotika. Till och med hos Campylobakterier har obetydlig antibiotikaresistens konstaterats, om man jämför internationellt. Förekomsten av bakterien Staphylococcus aureus (MRSA), som diskuterats på sistone och som är resistent mot meticillin, har följts upp i flera års tid och undersökningarna fortsätter.

Mera information om resistens mot mikrobläkemedel hos bakterier som isolerats från djur och livsmedel i Finland finns i FINRES-Vets rapport.

FINRES-Vets rapport:
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2007/22_2007/

Ytterligare information:
Enhetsdirektör Vesa Myllys, tel. 020 77 24470
Forskare Anna Pitkälä, tel. 020 77 24247

Teman: