EFSA har bedömt livsmedelsfärgers säkerhet

13.11.2009

<p>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har i dag publicerat en uppdaterad bedömning av sex livsmedelsfärgers säkerhet. Efter en genomgång av existerande forskningsmaterial beslutade EFSA:s vetenskapliga panel att sänka den övre gränsen för det godtagbara dagliga intaget (ADI) av kinolingult, para-orange och nykockin.</p>

De färger som bedömdes var tartrazin (E102), kinolingult (E104), para-orange (E110), azorubin eller karmosin (E122), nykockin (E124) och allurarött (E129). Färgämnena är azofärger med undantag av kinolingult.

På basis av existerande forskningsmaterial sänkte EFSA:s vetenskapliga panel den övre gränsen för det godtagbara dagliga intaget (ADI) av kinolingult, para-orange och nykockin. Enligt det nya ADI-värdet (anges nedan) kan det godtagbara dagliga intaget av de här färgerna överskridas för både vuxna och barn.

Enligt EFSA:s panel kräver det man nu vet inte att det godtagbara dagliga intaget av tartrazin, azorubin eller karmosin och allurarött ska ändras. Endast för en liten del av barnen, som intar stora mängder livsmedel och drycker som innehåller azorubin eller karmosin och allurarött, kan ADI-värdet för de här färgerna enligt panelen överskridas.

Av de sex färgerna som bedömts kan tartrazin hos en del av befolkningen orsaka överkänslighetsreaktioner, t.ex. hudirritation. För de fem övriga färgerna kunde inget samband med överkänslighet påvisas.

Vad händer härefter?
EFSA bedömer alla tillsatser som används i EU på nytt. Bedömningsprogrammet har startat med färgerna. På basis av bedömningarna kommer de högsta tillåtna mängderna i livsmedel att kontrolleras på nytt för varje färg separat. Användning för vissa nu godkända ändamål kommer eventuellt att förbjudas. Bestämmelserna om livsmedelstillsatser har harmoniserats helt inom EU-området. Eventuella ändringar av bestämmelserna kommer att diskuteras i Europeiska kommissionens tillsatsarbetsgrupp. Besluten fattas på gemenskapsnivå genom kommissionens förordning.

Färgernas ADI-värden:
Kinolingult E 104; nytt ADI 0,5 mg/kg/dag
Para-orange E 110; nytt ADI 1 mg/kg/dag
Nykockin E 124; nytt ADI 0,7 mg/kg/dag
Tartrazin E102, ADI 7,5 mg/kg/dag
Azorubin eller karmosin E122; ADI 4 mg/kg/dag
Allurarött E 129; ADI 7 mg/kg/dag

EFSA:s utlåtande: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211903038267.htm

Med ADI-värde (Acceptable Daily Intake) avses det högsta godkända dagliga intaget, som anges i milligram per kilo kroppsvikt per dygn. ADI-värdet anger den mängd som en person kan äta av en tillsats per dag under hela sin livstid utan skadlig inverkan på hälsan. Till exempel då ADI-värdet för kinolingult är 0,5 mg per kilo kroppsvikt per dag kan en person som väger 60 kg äta 0-30 mg om dagen av den här färgen.

Ytterligare information:
Specialforskare Kirsi-Helena Liukkonen, (riskvärdering), Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tel. 040 882 5629
Överinspektör Liisa Rajakangas (lagstiftning), Jord- och skogsbruksministeriet, tel. 050 369 7613

 

Teman: