EFSA har bedömt säkerheten för taurin och glukuronolakton som tillsätts i energidrycker

6.3.2009

<div>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har gett ett vetenskapligt utlåtande om två vanliga ingredienser i energidrycker, nämligen taurin och glukuronolakton. Enligt utlåtandet är exponeringen för taurin och glukuronolakton genom regelbundet intag av energidrycker inget som inger bekymmer med tanke på säkerheten. Energidrycker rekommenderas dock inte för barn, gravida eller koffeinkänsliga personer på grund av koffeinhalten.</div>

EFSA:s nämnd, som behandlar tillsatser i livsmedel och näringsämnen som tillsätts i livsmedel, anser att oron för eventuella skadeverkningar i hjärnan på grund av taurin och eventuella skadeverkningar i njurarna på grund av glukuronolakton är obefogad. Nämnden konstaterar dock att det borde samlas in mera information om i synnerhet ungdomars och unga vuxnas konsumtion av energidrycker för närvarande.

Tryggt intag av taurin och glukuronolakton

Taurin och glukuronolakton förekommer som naturligt innehåll i maten och de är normala metaboliter hos människan. Taurin förekommer rikligt i bl.a. kött, fisk och skaldjur, förstadier till glukuronolakton förekommer i vegetabiliska produkter. I energidryckerna förekommer de dock i mycket högre halter. Enligt utlåtandet från EFSA verkar det inte vara skadligt att inta stora mängder taurin och glukuronolakton. Ny information bekräftar att för båda dessa ämnen är det största dagliga intaget som inte har påvisats ha skadliga effekter 1 000 mg per kilo kroppsvikt, dvs. 60 g för en person som väger 60 kg.

Samverkan

Vid bedömningen av hur säkra taurin och glukuronolakton är som tillsatser i energidrycker fäste EFSA:s nämnd också vikt vid akuta hälsoproblem, inklusive fall som lett till döden. Sådana har misstänkts hos unga som druckit mycket stora mängder energidrycker och samtidigt rört sig aktivt (t.ex. dansat). I de flesta fallen har även alkohol använts samtidigt. Det är särskilt svårt att tolka de här fallen på grund av att alkohol och/eller läkemedel ofta har intagits tillsammans med energidrycken. För vissa färska fall ansåg nämnden att det är möjligt att hälsoproblemen i dessa fall kan ha berott på kända biverkningar av stort koffeinintag. Däremot finns det inget vetenskapligt orsakssamband med intag av taurin.

Koffein är vätskedrivande. Utgående från ny information om undersökningar på människor anser EFSA:s nämnd att en samverkan mellan taurin och koffein i fråga om kroppens förlust av vätska och natrium är osannolik. Nämnden håller också med om slutsatsen att det är osannlikt att glukuronolakton skulle samverka med koffein, taurin, alkohol eller fysisk ansträngning.

Mer skada av energidryckernas koffein än av taurin och glukuronolakton

En betydligt skadligare ingrediens i energidryckerna med tanke på hälsan är koffeinet. I Finland är de viktigaste koffeinkällorna kaffe, te och coladrycker samt energidrycker. Även ett litet, kontinuerligt intag av koffein kan enligt vad man nu vet orsaka ett fysiskt och psykiskt beroende hos vissa användare. Det yttrar sig ibland i form av abstinenssymptom, till exempel huvudvärk. Även en måttlig koffeinmängd (t.ex. 1,5 burkar energidryck, 1,5 kaffekoppar eller 1 liter coladryck) som intas kontinuerligt kan ge upphov till ångest och spänningstillstånd hos koffeinkänsliga personer eller hos barn.

Utgående från tillgänglig information om konsumtionen verkar stort intag av energidrycker gälla en mycket liten del av befolkningen. Eftersom det inte har samlats in heltäckande information om riskgruppers, såsom barns och ungdomars, intag av mat och dryck i Finland, borde man framöver satsa resurser på att undersöka de här gruppernas konsumtionsvanor. Det skulle ge möjlighet till tillförlitligare bedömning av risker i anslutning till dessa gruppers intag av mat och dryck.

Stort intag av koffeinhaltiga drycker såsom kaffe, coladrycker och energidrycker är av ovan nämnda orsaker inte tillrådligt. På energidryckernas förpackningar måste det därför finnas en varningsmärkning: ”Rekommenderas inte för barn, gravida eller koffeinkänsliga personer”. Dessutom borde största intag per dygn noggrant anges på förpackningen. Det är skäl att följa de här anvisningarna.

Barnens vårdnadshavare ansvarar för barnens köpbeteende. För ungdomars köpbeteende svarar både ungdomarna själva och deras vårdnadshavare. Även andra som påverkar barns och ungas konsumtionsvanor, till exempel skolorna och de som leder hobbyverksamhet och annan ungdomsverksamhet, har en möjlighet att styra barnens köp- och konsumtionsvanor och att lära dem att läsa förpackningspåskrifterna.

EFSA:s utlåtande
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902327742.htm
EFSA:s meddelande
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902328128.htm
Mer information om detta finns i vår tjänst
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/livsmedelsinfo/energidrycker/

Ytterligare information ger:
Specialforskare Kirsi-Helena Liukkonen, tel. 020 77 24029, 040 822 5629 (Riskvärdering)
Överinspektör Annika Nurttila, tel. 050 5576414 (Varningsmärkningar)


Teman: