EFSA har gett de första utlåtandena om ansökningar om hälsopåståenden

25.8.2008

<div>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har publicerat de första utlåtandena enligt den nya förordningen om närings- och hälsopåståenden (EG Nr 1924/2006) om ansökningar om hälsopåståenden. EFSAs vetenskapliga panel för specialdietprodukter, näring och allergier (NDA) har granskat de vetenskapliga bevis som påståendena är baserade på. De utlåtanden som nu getts gäller åtta ansökningar om påståenden, av vilka fyra påståenden gäller barns tillväxt och utveckling, tre påstående som hänvisar till minskad sjukdomsrisk och ett påstående om kroppens normala funktion. </div>

Efter att EFSA har gett sitt utlåtande överförs behandlingen av ansökningarna till kommissionen, som bereder ett beslutsförslag om ansökningarna. Den ständiga kommittén, som är underställd kommissionen, tar sedan ställning till beslutsförslaget. Kommittén består av representanter för medlemsländerna och dess ordförande är kommissionens representant. Besluten publiceras i EU:s officiella tidning och påståendet införs i gemenskapens förteckning över tillåtna påståenden. Ifall EFSAs utlåtande har varit negativt och ansökan inte har innehållit en begäran om skydd av information som omfattas av immateriell rätt, går ansökningarna också till behandling i Europarådet och parlamentet. Även förkastade påståenden tas med i gemenskapens förteckning över påståenden i form av förbjudna påståenden.

EFSA förväntas ge utlåtanden om påståenden i snabb takt

Hittills har EFSA redan tagit emot cirka 220 ansökningar om hälsopåståenden om minskad sjukdomsrisk, barns tillväxt och utveckling eller sådana funktionella påståenden där det är fråga om ny vetenskaplig information och/eller begäran om skydd av information som omfattas av immateriell rätt. EFSA har fem månaders tid att ge ett utlåtande om ansökningarna, men om det finns behov att begära mera information av sökanden kan tiden för behandling av ansökan förlängas.

Utöver ovan nämnda ansökningar hade EFSA i slutet av juli av kommissionen tagit emot en förteckning med närmare 3000 funktionella hälsopåståenden, som samlats in på marknaden i medlemsländerna och som handlar om kroppens normala funktion, bantning, psykologiska funktioner eller beteende. EFSA ska ge ett utlåtande om de vetenskapliga bevisen som dessa påståenden är baserade på så att kommissionen kan godkänna dem att införas i gemenskapens förteckning över tillåtna påståenden senast 31.1.2010.

EFSAn utlåtanden om ansökningar om hälsopåståenden http://www.efsa.europa.eu/EFSA/ScientificPanels/NDA/efsa_locale-1178620753812_Opinions465.htm

Om närings- och hälsopåståenden http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillsyn_och_foretagare/narings-_och_halsopastaenden/

Ytterligare information: Överinspektör Sari Sippola, 020 77 24283

 


Teman: