EFSA har gett ut en bedömning av den folkhälsomässiga risken som orsakas av bakterier som producerar betalaktamaser med utvidgat spektrum hos livsmedel och produktionsdjur

16.8.2011

<p>Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA har gett ut en bedömning av den folkhälsomässiga risken som orsakas av bakterier som producerar betalaktamaser med utvidgat spektrum hos livsmedel och produktionsdjur. Bakterier som producerar ESBL/AmpC-enzymer är resistenta mot många så kallade betalaktamantibiotika som är den viktigaste gruppen antibiotika inom medicinsk behandling av människor.</p>

Såväl bakterier som producerar ESBL- som AmpC-enzymer är resistenta bland annat mot tredje generationens kefalosporiner, och bakterier som producerar ESBL-enzymer även mot fjärde generationens kefalosporiner. Bakterier som producerar ESBL/AmpC-enzymer är väldigt ofta resistenta också mot läkemedel inom andra grupper av antibiotika. Resistenta bakterier hos djur kan orsaka problem även vid medicinsk behandling av människor eftersom djur kan fungera som lager för resistenta bakteriestammar och resistensgener som kan sprida sig till människor till exempel genom direkt beröring eller via livsmedel.

Antibiotikaresistens är ett betydande folkhälsomässigt orosmoment också i Finland. Även om den viktigaste källan till - bakterier som producerar ESBL/AmpC-enzymer hos människor är andra människor, är ursprunget till dessa bakteriestammar oklart. I bedömningen uppges att salmonellan och E. coli-bakterier som producerar ESBL/AmpC-enzymer har ökat globalt i djur och livsmedel från och med år 2000. De har påträffats hos alla arter av produktionsdjur men de förekommer allmännast hos fjäderfä och i fjäderfäprodukter. Det är mest sannolikt att stammarna sprider sig från fjäderfä till människor via livsmedel. Systematisk uppföljning av resistens hos bakterier som isolerats från djur, dvs. programmet FINRES-Vet, inleddes i Finland år 2002. Uppföljningen utförs av Evira. Inom ramen för programmet FINRES-Vet uppföljs resistens hos bland annat salmonella, kampylobakterier och indikatorbakterier. Indikatorbakterier, som omfattar även E. coli, undersöks årligen hos olika arter av produktionsdjur. År 2011 är måldjurarten broilerkyckling. Inom ramen för programmet har man inte tillsvidare konstaterat bakterier som producerar ESBL-enzymer, däremot har sådana isolerats från prover på misstänkta sjukdomar hos sällskapsdjur och hästar. Vid Evira genomförs som bäst ett forskningsprojekt som utreder förekomsten av E. coli-bakterier, som är ett tecken på ESBL-resistens, också i utländskt fjäderfäkött.

Användningen av antibiotika ger upphov till ett urvalstryck som främjar spridningen av antibiotikaresistens. I bedömningen konstateras att eftersom de bakterier som producerar ESBL/AmpC-enzymer ofta är resistenta även mot andra grupper av antibiotika, är det möjligt att användningen av samtliga antibiotika kan välja ut dessa bakteriestammar. Den viktigaste urvalsfaktorn hos djur är användningen av kefalosporiner och därför är ett förbud mot eller begränsning av användningen av tredje och fjärde generationens kefalosporiner på djur det effektivaste sättet att förhindra att dessa stammar väljs ut. Övriga metoder för att minska den risk som bakterier som producerar ESBL/AmpC-enzymer hos djur orsakar för människans hälsa är olika sätt för att begränsa spridningen av bakterierna: ökad biosäkerhet på djurgårdar, begränsningar för djurhandeln och förbättrad hygien i hela livsmedelsproduktionskedjan.

Tack vare att djursjukdomsläget i Finland är bra används här litet antibiotika inom den medicinska behandlingen av produktionsdjur jämfört med internationell praxis. Bestämda antibiotika vill man reservera endast för behandling av infektioner hos människor. Rekommendationer som uppdateras regelbundet har utfärdats gällande användningen av antibiotika inom veterinärmedicinen. Rekommendationerna styr användningen i en kontrollerad riktning. Enligt rekommendationerna ska i första hand antibiotika med smalt spektrum användas.

EFSA:s nyhet om ämnet   (på engelska).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Undersökningar av antibiotikaresistens: enhetschef Anna-Liisa Myllyniemi,
mikrobiologiska forskningsenheten, tfn 02077 24451
Användning av antibiotika hos djur: överinspektör Saija Kalenius,
enheten för djurens hälsa och välfärd, tfn 02077 25138

Teman: