EFSA har publicerat en bedömning av riskfaktorer som inverkar på förekomsten av den meticillinresistenta bakterien Staphylococcus aureus (MRSA) på svingårdar

4.6.2010

<p>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat en bedömning av riskfaktorer som inverkar på förekomsten av MRSA på svinproduktionsgårdar. Bedömningen är en fortsättning på kartläggningen av förekomsten av MRSA på svingårdar i 24 medlemsländer samt i Norge och Schweiz. Kartläggningen publicerades 24.11.2009.</p>

MRSA är även i Finland ett stort bekymmer för folkhälsan. Enligt internationella undersökningar har personer som har varit i kontakt med produktionsdjur en förhöjd risk att utsättas för dessa bakterier som är resistenta mot flera olika antibiotika.

De viktigaste riskfaktorerna är enligt EFSA:s bedömning svinfarmens storlek och leveranserna av levande djur till gårdarna i fråga. Ju större gården är, desto större är sannolikheten att MRSA kan påträffas. Observationen stämde på både avels- och produktionsgårdar. På exempelvis en avelsgård med över 400 svin var risken att påträffa MRSA dubbel jämfört med en avelsgård med mindre än hundra djur. Inom medlemsländerna stod förekomsten av MRSA på svingårdar av produktionstyp i direkt förhållande till förekomsten på avelsgårdarna. Det ansågs att djurtransporter både inom och mellan medlemsländerna inverkade på spridningen av MRSA. Enligt uppskattning finns det betydande skillnader mellan olika subtyper av MRSA som förekommer i medlemsländerna.

I Finland pågår en kartläggning av förekomsten av MRSA på svingårdar, i synnerhet hos slaktsvin, som inleddes hösten 2009. Uppgifterna från utredningen är inte tillräckliga för att kunna bedöma spridningen av MRSA på finländska svingårdar, men de har redan visat att MRSA förekommer hos svin också i Finland. Förekomsten är tydligt regional. Utgående från kartläggningen planeras en utredning av riskfaktorer som beaktar inhemska produktionssätt och –förhållanden, vilket också är i enlighet med EFSA:s rekommendationer.

EFSA:s bedömning (EFSA)

Mer information ger:
Specialforskare Lasse Nuotio, tfn 020 772 44 53, 040 489 34 43
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 020 772 42 24, 040 489 33 52

 

Teman: