EFSA har publicerat en lista över tidtabellen för bedömning av hälsopåståendena i artikel 13

23.1.2009

<div>Europeiska kommissionen ska publicera en lista över funktionella hälsopåståenden (hälsopåståendena i den s.k. artikel 13) enligt förordningen om närings- och hälsopåståenden (EG) Nr 1924/2006 i januari 2010. Innan dess har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA för avsikt att gå igenom de vetenskapliga bevis som hälsopåståendena är baserade på. </div>

Hittills har EFSA tagit emot sammanlagt 4 185 noterade hälsopåståenden från kommissionen. Varje notering innehåller en livsmedelskomponent, ett hälsoförhållande och exempel på hur påståendet är formulerat. EFSA har studerat påståendena och gett en tidtabell för bedömningen av dem. Listan har publicerats i form av en Access-databas.

För alla påståenden har EFSA inte kunnat ge en tidtabell för bedömningen på grund av bristfälliga uppgifter om påståendet, oklarheter i påståendets formulering, för stor allmängiltighet eller om påståendet inte är på engelska. Oklarheter huruvida ett påstående hör till det som definieras som funktionella hälsopåståenden har också gjort det omöjligt att ange en tidtabell för bedömningen. De påståenden som saknar tidtabell finns införda i en lista som EFSA har publicerat med angivelse av en siffra, 1–6, som anger returneringsorsak. EFSA returnerar de här påståendena till kommissionen för klargörande av påståendet, översättning eller begäran om mera information.

Orsakerna till att EFSA returnerar ett påstående är:
1. Det måste utredas om påståendet omfattas av definitionen för hälsopåståenden i artikel 13 (t.ex. påståenden som hänvisar till minskad sjukdomsrisk, barns tillväxt och utveckling samt medicinska påståenden).
2. Påståendet beskriver inverkan på allmänt välbefinnande, där förhållandet till hälsan inte är tydligt (t.ex. ”Tillskott av förening X upprätthåller vitaliteten i åldrandet”).
3. Påståendet är för otydligt eller den verkan som anges är inte tydlig/mätbar. (t.ex. en föreslagen formulering om förening X och ”energi och vitalitet”: ”Förening X är viktig för att upprätthålla energin och vitaliteten”).
4. Det livsmedel som påståendet gäller är inte tillräckligt väl beskrivet eller förutsättningarna för att använda påståendet är inte tillräckligt noggrant definierade.
5. Påstående om kombinationsingredienser som inte är tillräckligt noggrant definierade.
6. Påståendet är inte på engelska. EFSA returnerar påståenden på annat språk än engelska för översättning.

Evira uppmanar finländska aktörer, som har sänt påståenden för bedömning, att gå igenom den lista som EFSA har publicerat för att bedöma sina egna påståenden och bereda sig på att inom utsatt tid sända tilläggsinformation som eventuellt kommer att begäras om det egna påståendet. All information sänds via jord- och skogsbruksministeriet till kommissionen, inte direkt till EFSA. Närmare information om tidsfrist och andra anvisningar ges efter att kommissionens experter på hälsopåståenden har hållit sitt möte 16.2.2009.

EFSAs lista över påståenden i artikel 13 finns på webbadressen http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_article13.htm  

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Anne Haikonen, jord- och skogsbruksministeriet, tel. (09) 1605 2786
överinspektör Sari Sippola, tel. 020 772 4283
Teman: