EFSA har utrett odlingsmetodernas inverkan på laxens välbefinnande

25.7.2008

<div>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat ett utlåtande om olika produktionsmetoders inverkan på laxens välbefinnande. Enligt EFSA:s panel för djurs hälsa och välbefinnande är vattnets kvalitet, fiskarnas odlingstäthet och diet samt sorteringsmetod enligt fiskarnas storlek de viktigaste faktorerna som inverkar på laxens välbefinnande. Panelen har grundat ett klassificeringssystem för riskbedömning av eventuella risker med välbefinnandet inom olika odlingsmetoder. I den färdiga bedömningen tas också upp rekommendationer för den framtida undersökningens inriktning. </div>

Experterna klarlade att det är växelverkan mellan odlingsmetodernas nyckelfaktorer som inverkar mest på den odlade laxens välbefinnande, och inte någon väsentlig skillnad mellan själva odlingsmetoderna. Enligt panelen för djurs hälsa och välbefinnande är vattnets kvalitet livsviktig för fiskarnas välbefinnande, och panelen specificerar flera skadliga effekter på fiskarnas hälsa som orsakas av dålig vattenkvalitet. Laxens diet borde innehålla rikligt med fiskmjöl och -olja som härstammar från havet för att dess näringsmässiga behov ska kunna tillgodoses. Sorteringen av fiskarna är en viktig del av odlingen och den borde genomföras på ett sådant sätt att fiskarna är upptagna ur vattnet en så kort stund som möjligt. Odlingstätheten ansågs också vara en betydande faktor. Eftersom odlingstätheten är förbunden till flera andra faktorer är det ändå inte möjligt att fastställa minimi- och maximinivåer för tryggandet av fiskarnas välbefinnande.

Fisksjukdomar och metoder för förebyggande av sjukdomarna har också stor inverkan på laxarnas välbefinnande. Även om man har lyckats dämpa allvarliga infektionssjukdomar avsevärt genom vaccinationer finns det fortfarande många risker. Ett annat problem är att det finns så få djurmediciner som är godkända för laxar. Fisksjukdomar som orsakar problem med välbefinnandet kan ändå minskas genom att se till att alla odlingsanläggningar har ett hälsovårdsprogram som auditeras av veterinär för uppföljning av hälsoproblemen och som säkrar ett ingripande i ett tidigt skede.

I Finland odlas inte lax som matfisk, men lax odlas för fisksättning. Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets statistik odlades år 2007 cirka 3,4 miljoner exemplar i Finland.

EFSA:s utlåtande:
http://www.efsa.europa.eu

Ytterligare information:
Sektionschef Jessica Löfgren-Eriksson, tfn 020 77 24214
Specialforskare Perttu Koski, tfn 020 77 24903


Teman: