EFSA har utvärderat eventuella hälsoskador hos barn av det nitrat som bladgrönsaker innehåller

16.12.2010

<p>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat ett yttrande om eventuell akut hälsoskada av nitrat hos små barn som använder spenat och sallat. EFSA konstaterar att nitrathalterna i dessa grönsaker inte orsakar någon hälsorisk hos huvuddelen av barnen. 1-3-åriga barn som använder stora mängder (över 200 g per dag) spenat som innehåller mycket nitrat kan ändå tillfälligt exponeras för nitrat i sådana halter, som kan orsaka en risk för methemoglobinemi¹ . Methemoglobinemin stör syretransporten i kroppen.</p>

Detta yttrande kompletterar EFSA:s yttrande från år 2008, där man utvärderade skadorna med nitrater i grönsaker i relation till nyttorna. Europeiska kommissionen bad EFSA ännu samla in mer information om nitratets eventuella akuta inverkningar på barns hälsa.

Grönsaker innehåller av naturen nitrat. Gröna bladgrönsaker, såsom spenat, bladsallat och rucola innehåller mest nitrat. I kroppen metaboliseras nitratet till nitrit, som i höga halter kan leda till methemoglobinemi. EFSA bedömde ändå i sitt yttrande år 2008 att nyttan av att inta grönsaker och frukt överträffar eventuella hälsoskador som exponeringen för nitrat orsakar.

I Evira pågår ett projekt, där man utvärderar vuxnas och barns exponering för nitrat och nitrit. I projektet undersöks intaget av dessa föreningar från grönsaker, kött- och korvprodukter och ostar. I projektet deltar utöver Evira också Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Tullaboratoriet. Resultaten av projektet publiceras år 2012.

EFSA:s yttrande: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf
EFSA:s pressmeddelande: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/contam101209.htm
EFSA:s yttrande från år 2008: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/contam_ej_689_nitrate_en.pdf

Eviras nitratprojekt: http://www.evira.fi/portal/30542

Mer information ger:
Specialforskare Marika Lyly (riskvärdering, Eviras nitratprojekt), tfn 020 77 24294, marika.lyly at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Överinspektör Kirsi-Helena Kanninen (tillsynen över nitrathalter), från och med 21.12.: tfn 020 77 24289, kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

¹ Methemoglobinemi är ett tillstånd, då hemoglobinet inte förmår binda syre, vilket ger syrebrist i vävnaderna. Syrebristen ger upphov till bl.a. huvudvärk, yrsel och andningssvårigheter. Nitriterna i köttberedningar och nitraterna i grönsaker kan till exempel då de upptas oxidera hemoglobinet till methemoglobin.

Teman: