EFSA publicerade den fjärde omgången utlåtanden om hälsopåståenden

12.4.2011

<p>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har publicerat den fjärde omgången vetenskapliga bedömningar av hälsopåståenden. Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar företagen inom livsmedelsbranschen att förbereda sig för att de kan lämna in tilläggsuppgifter om hälsopåståenden i den s.k. gråa listan som en ny ansökan om hälsopåståenden. Inom livsmedelstillsynen ingrips allt oftare i missbruket av närings- och hälsopåståenden.</p>

EFSA har publicerat en ny omgång utlåtanden om ansökningar om hälsopåståenden som avses i artikel 13(1) i förordningen om närings- och hälsopåståenden (EG nr 1924/2006). Det är fråga om s.k. funktionella påståenden som förknippas med kroppens normala funktion, bantning, psykologiska funktioner eller beteende.

EFSA:s tidigare utlåtanden har publicerats i oktober 2009, i februari 2010 och i oktober 2010. EFSA publicerar resten av sina utlåtanden om icke-växtbaserade ämnen på sommaren och i början av hösten. Europeiska kommissionen förväntas godkänna hälsopåståendena genom förordning i början av 2012. Påståendena om växtbaserade ämnen behandlas separat, men tidtabellen är ännu öppen.

Europeiska kommissionen ger ytterligare information om den s.k. gråa listan inom kort Europeiska kommissionen publicerar inom kort anvisningar om hur företagen kan lämna in tilläggsuppgifter om hälsopåståenden i den s.k. gråa listan. Med den gråa listan avses hälsopåståenden, om vilka EFSA har konstaterat att den mikrob som är föremål för påståendet inte har karakteriserats tillräckligt. På listan finns även några näringsämnen eller beståndsdelar, på vilka det inte har framställts tillräckligt forskningsbevis, så att EFSA kunde ha gett sitt slutliga utlåtande om dem.

Europeiska kommissionen har uppskattat att mottagningen av tilläggsuppgifter om påståenden i den s.k. gråa listan börjar i maj. Tiden för inlämning av tilläggsuppgifter är tre månader. Evira uppmanar företagen inom livsmedelsbranschen att förbereda sig för att tilläggsuppgifterna ska skickas som en ny ansökan om hälsopåståenden.

Företagen är ansvariga för sina påståenden Förordningen om närings- och hälsopåståenden är giltig lagstiftning. Endast listan över godkända påståenden och profilerna för näringsinnehåll har ännu inte publicerats. I livsmedelstillsyn ingrips allt oftare i missbruket av närings- och hälsopåståenden.

De påståenden enligt artikel 13(1) i förordningen om närings- och hälsopåståenden som är under behandling vid EFSA, kan på aktörens eget ansvar användas tills ett offentligt beslut om det ifrågavarande påståendet har fattats. Påståendena ska dock följa förordningen om närings- och hälsopåståenden och de nationella bestämmelser som tillämpas på dem. Företaget ska se till att alla de märkningar som förutsätts för att påståendet kan användas finns på förpackningen.

Evira vill påminna om att hänvisningar till näringsämnets eller livsmedlets allmänna, ospecifika gynnsamma inverkan på allmän hälsa eller hälsorelaterat välbefinnande får göras endast om de åtföljs av ett bestämt hälsopåstående i de förteckningar som föreskrivs i artiklarna 13 eller 14.

Evira anser att till exempel ’hjärtvänlig’, ’välmående för magen’, 'för din benstommes bästa' eller 'supermat' är allmänna, ospecifika påståenden. I samband med dem ska man framställa ett godkänt hälsopåstående som specificerar hälsoeffekten eller ett hälsopåstående på vilket bestämmelser om övergångstid tillämpas.

EFSA:s utlåtanden om ansökningar om hälsopåståenden: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/nda110408.htm

Ytterligare uppgifter om närings- och hälsopåståenden: Evira.fi > Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Påskrifter på förpackningar > Närings-och hälsopåstaenden

Ytterligare information: överinspektör Marjo Misikangas, tfn 020 77 24283, marjo.misikangas at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: