EFSA publicerade en rapport om förekomsten av salmonella på gårdar med grisproduktion i EU

18.12.2009

<p>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat en utredning över förekomsten av salmonella på gårdar med grisproduktion. Utredningen visade att salmonella allmänt förekommer i gemenskapens medlemsländer.</p>

Uppgifterna bygger på en år 2008 utförd kartläggning i 24 medlemsländer jämte Norge och Schweiz. Finland och Norge var de enda länderna, där salmonella inte alls påträffades. Enligt utredningen förekom salmonella inom EU i genomsnitt på en av tre undersökta gårdar med grisproduktion. Förekomsten varierade ändå stort medlemsländerna emellan.

I samband med utredningen isolerades flera olika typer av salmonella på gårdarna. De vanligaste typerna var Salmonella Derby och Salmonella Typhimurium. Av de konstaterade salmonellatyperna är flera, särskilt Salmonella Typhimurium, sådana som inrapporterats ha varit förknippade med insjuknanden bland människor på olika håll i EU.

Inom ramen för det nationella salmonellakontrollprogrammet analyseras i Finland årligen ca 15 000 prover av slaktsvin. På mer än 10 år har salmonella årligen påträffats i färre än tjugo prover.

I prover tagna på svingårdar har under de senaste fem åren påträffats salmonella endast år 2007, då man på en gård påträffade Salmonella Derby, och undantagsvis i samband med foderkontamineringen våren 2009, då Salmonella Tennessee påträffades på tio svingårdar. Fallen har inte varit förknippade med smitta bland människor.

Resultaten som erhållits i EFSA:s utredning utnyttjas vid uppställning av mål för reduceringen av salmonella i grisproduktionen inom EU:s område. Ett av målen är att reducera antalet livsmedelsburna salmonellafall bland människor i EU.

EFSA:s pressmeddelande:
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/zoonoses091217.htm

EFSA:s rapport:
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1377.htm

Mer information:
om salmonellaundersökningarna i Finland:
forskare Henry Kuronen, tfn 020 77 24956, 044 720 1782

om salmonellakartläggningarna och -uppföljningen:
zoonoscentrets direktör Saara Raulo, tfn 020 77 24060, 040 825 0261

 

Teman: