EFSA publicerade en rapport om riskfaktorer för salmonella i kalkonbesättningar

10.11.2008

<div>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat en utredning om riskfaktorer för salmonella i kalkonbesättningar i EU-medlemsländerna och Norge. Uppgifterna är baserade på en jämförande undersökning av förekomsten av salmonella i kalkonbesättningar i olika länder år 2006–2007.</div>

Enligt undersökningen avvek de upptäckta salmonellastammarna från dem som konstaterats hos människor, vilket kan innebära att kalkoner har mindre betydelse än t.ex. ägg och broilerkött som smittkälla vid överföring av salmonella till människan.

Det framkom att produktionssättet påverkar förekomsten av salmonella hos kalkoner. Enligt undersökningen ökade salmonellarisken för slaktkalkoner betydligt med ökande storlek på besättningen. Ett produktionssätt där både slakt- och avelskalkoner föds upp verkade också öka risken. Fåglar som fötts upp enligt andra än konventionella produktionssätt konstaterades också öka risken för salmonellasmitta. Riskfaktorerna varierade från land till land, och därför rekommenderar rapporten medlemsländerna att noggrannare undersöka riskfaktorerna i anslutning till landets egen kalkonproduktion. Resultaten visar också att förekomsten av olika salmonellastammar varierar, dvs. nästan varje land har sina egna typiska salmonellastammar. Medlemsländerna kan utnyttja informationen om riskfaktorer som ger upphov till salmonellasmitta, när beslut fattas om metoder för att hålla salmonellariskerna under kontroll.

Av de sjukdomsalstrare som är gemensamma för människor och djur, dvs. zoonoser, insjuknar nästflest människor årligen i salmonella i Europa, också i Finland. I finländska produktionsdjur och livsmedel påträffas salmonella dock mycket sällan. Den nu publicerade rapporten är en fortsättning på den rapport om förekomsten av salmonella i kalkonbesättningar som EFSA publicerade i våras. Enligt den rapporten förekom salmonella till exempel i 30,7 % av de undersökta slaktkalkonbesättningarna och i 13,6 % av de undersökta avelskalkonbesättningarna. I Finland har salmonella däremot inte alls påträffats i slakt- och avelskalkonbesättningar. I den uppföljning som görs enligt Finlands landsomfattande salmonellatillsynsprogram har förekomsten av salmonella hos kalkonbesättningar i produktionsledet under de senaste åren dessutom varit 0-0,6 %.

EFSA:s rapport i sin helhet:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902151685.htm

EFSA:s rapport om förekomsten av salmonella i kalkonbesättningar i EU-länderna:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178706574172.htm

Mera information om Finlands salmonellatillsynsprogram (på finska):
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/salmonellavalvonta/  

Ytterligare information:
Forskare, Henry Kuronen, tel. 020 7724 956


Teman: