EFSA publicerade en rapport över förekomsten av salmonella bland värphöns

23.4.2010

<p>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat en utredning om hur reduceringsmålen som uppställts för förekomsten av salmonella bland värphöns påverkar konsumenternas säkerhet. Förekomsten av salmonella bland värphöns har ansetts som en risk, eftersom konsumenten kan få salmonellasmitta av ägg som härstammar från hönor.</p>

Salmonella är vid sidan om kampylobakter de allmännast inrapporterade orsakarna till matförgiftningar i hela Europa, så också i Finland.

En utredning visar att S. Enteritidis är den allmännaste serotypen av salmonella som orsakar att människan drabbas av salmonella via konsumtionsägg. Bakterien Salmonella Enteritidis förmår föröka sig i hönans könsorgan och överföras till ägget. Den kan också såsom de övriga formerna av salmonella kontaminera det färdiga ägget från utsidan. Med tanke på salmonella hos människan spelar just kontamineringen av äggets innehåll en stor roll, särskilt om äggen äts råa eller svagt tillredda.

Eftersom mängden Salmonella Enteritidis -positiva konsumtionsägg står i direkt relation till mängden positiva värpflockar, minskar en reducerad smitta bland hönorna i motsvarande grad kontaminationen i äggen. Däremot är det svårare att dra slutsatser om hur mycket detta påverkar salmonellafrekvensen hos människan, eftersom vi inte har tillgång till någon tillförlitlig information om det hur ofta salmonellasmitta fåtts av konsumtionsägg i EU-området. I Finland har S. Enteritidis konstaterats hos värphöns senast år 1999.

EFSA ombads bedöma vilken inverkan målen som uppställts för reducering av förekomsten av salmonella bland värphöns har på konsumenternas säkerhet. Målet har på EU-nivå varit att stegvis reducera förekomsten från nivån år 2008 (medelvärdet 3,1 procent) till en procent i alla medlemsländer. Utredningen stödde uppställandet av nya mål.

Salmonellakontrollprogrammet säkerställer hönsäggens säkerhet

I Finland har under 1 procent redan tidigare uppställts som mål för förekomsten av salmonella i livsmedelsproduktionsdjur och livsmedel. Till skillnad från de flesta andra europeiska länder gäller Finlands mål alla serotyper av salmonella. Över att målet uppnås utövas tillsyn inom ramen för ett nationellt salmonellakontrollprogram. Målet har uppnåtts under hela den tid Finland varit medlem i EU allt sedan år 1995. Ett undantag var året 2009, då Salmonella Tennessee spred sig till flera äggproduktionsgårdar via fodret.

I EFSA:s rapport hänvisas också till en i EELA (numera en del av Evira) tidigare gjord salmonellariskvärdering. I värderingen konstaterades att importen av kontaminerade konsumtionsägg utgör den största smittrisken med tanke på den finländska konsumenten. Därför är de salmonellatilläggsgarantier eller extra analyskrav i samband med import som Finland beviljats fortfarande befogade. Den riskvärderingsmetod som utnyttjades i EFSA:s utredning byggde också på en i Finland tidigare utvecklad metod.

EFSA:s rapport: 
Scientific Opinion on a quantitative estimation of the public health impact of setting a new target for the reduction of Salmonella in laying hens  (EFSA)

EELA:s riskvärdering 2006:
Salmonella in egg production in Finland - a quantitative risk assessment. Lievonen S, Ranta J and Maijala R. EELA publications 04/2006 (pdf, 4 Mt)

Mer information ger:
Enhetsdirektör Sinikka Pelkonen (salmonellaanalyser), tfn 0400 287 061
Överinspektör Sirpa Kiviruusu (salmonellakontroll), tfn 0400 920 503
Specialforskare Jukka Ranta (salmonellariskvärdering), tfn 020 77 24024

 

Teman: