EFSA publicerade ett utlåtande om spridning av bluetonguevirus via transitering av djur

21.11.2008

<div>Bluetongue (BT) eller blåtunga är en virussjukdom hos idisslare. Culicoides-svidknott sprider sjukdomen från djur till djur. I det utlåtande som EFSA:s panel för djurs hälsa och välbefinnande (AHAW) nyss har publicerat konstateras att blåtunga kan spridas till sjukdomsfria områden via transitering av infekterade djur. </div>

Smittan av bluetonguevirus (BTV) kan spridas, om de lokala svidknotten får smittan, när de biter djur som transiteras. Det kan antas att smittan kan spridas också via infekterade svidknott som finns i transportbilen. Risken för spridning är enligt EFSA mindre under den period då risken för spridning av BTV allmänt taget är liten (t.ex. i januari–juli) jämfört med övriga perioder (t.ex. augusti–december).

EFSA konstaterar att behandling av transportbilarna med insektgift och -medel före transporten eventuellt minskar risken för spridning av viruset via transitotrafik. Det behövs dock mera undersökningar av detta. EFSA anser att djur som ska transiteras hellre borde vaccineras mot sjukdomen före transporten och inte bara undersökas med tanke på sjukdomen.

Blåtunga har inte påträffats i Finland, men Culicoides-svidknott, som kan fungera som vektor för sjukdomen, förekommer också här. Blåtunga förekommer för närvarande över ett stort område i Mellaneuropa. Det smittområde som ligger närmast Finland är södra Sverige. Levande djur transporteras från andra delar av Europa via Finland endast på väg till Ryssland. Transportmängderna är obetydliga. Oftast är det hästar som transporteras via Finland, men under de senaste åren har det också förekommit enstaka sändningar med svin och idisslare.

I Finland följer man som bäst upp eventuell förekomst av blåtunga hos nötkreatur i kustområdet, men sjukdomen har hittills inte påträffats. I fjol undersöktes 1677 prover av 340 nötkreatur. Vid Evira undersöks dessutom som bäst om Finland har sådana förhållanden, speciellt beträffande klimatet, att viruset kan spridas bland idisslarpopulationen i Finland. Utredningen (Bluetongue-riskprofil) kommer att bli färdig före årets slut.

EFSA:s rapport i sin helhet:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902182343.htm

Mera information om bluetongue:
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/djursjukdomar/bluetongue/

Ytterligare information:
direktör Taina Aaltonen, tfn 02077 24008, taina.aaltonen at-merkki-kapea.gifevira.fi
specialforskare Ulla Rikula, djursjukdomsvirologi, tfn 02077 24585, ulla.rikula at-merkki-kapea.gifevira.fi
forskare Niina Tammiranta, riskvärdering, tfn 02077 24028, niina.tammiranta at-merkki-kapea.gifevira.fi
Teman: