EFSA rekommenderar sänkt nivå för kadmiumexponering

30.3.2009

<div>Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har på Europeiska kommissionens begäran bedöms den risk som kadmium i livsmedel eventuellt kan utgöra för människornas hälsa. Enligt EFSA är ett tolerabelt intag av kadmium per vecka (TWI, tolerable weekly intake) 2,5 mikrogram/vecka. Tidigare ansågs 7 mikrograms exponering/vecka (räknat per kilo kroppsvikt) vara säkert. EFSA bedömer att den genomsnittliga exponeringen ligger nära det här lägre tolerabla veckointaget och rekommenderar att den europeiska exponeringsnivån borde sänkas. I Finland uppskattas den genomsnittliga exponeringen vara cirka 40 procent av det tolerabla intaget.</div>

Kadmium är en tungmetall som ackumuleras i kroppen och är främst skadlig för njurarna. Dessutom kan den försvaga benstommen och är klassificerad som ett ämne som kan orsaka cancer. Enligt EFSA:s uppskattning överstiger exponeringen för i synnerhet barn, rökare och människor som bor på förorenade områden det tolerabla veckointaget. Fastän risken för skadeverkningar bedömdes vara liten också för dessa grupper, rekommenderade EFSA att exponeringen för kadmium borde minskas i framtiden.

Se upp med linfrö
Livsmedelssäkerhetsverket Evira har uppskattat att finländarnas genomsnittliga exponering för kadmium är cirka 0,9 mikrogram i veckan (räknat per kilo kroppsvikt). Det här motsvarar cirka 40 procent av det kadmiumintag per vecka som EFSA bedömer vara tolerabelt. Också för finländska barn ligger exponeringen under det tolerabla kadmiumintaget per vecka. De viktigaste intagskällorna i Finland är spannmålsprodukter, grönsaker och frukter. De grupper som är mest exponerade för kadmium är förutom rökarna de som är storkonsumenter av inälvsmat, räkor, linfrö samt svamp.

År 2000 gav dåvarande Livsmedelsverket en rekommendation om användning av linfrö: linfrö borde ätas endast sporadiskt och korta perioder åt gången. Som engångsdos rekommenderas högst cirka två matskedar. Dessutom borde högst 10 procent av brödets vikt bestå av linfrö.

I animaliska livsmedel är kadmiumhalten i allmänhet liten, men förhöjda kadmiumhalter har noterats i lever- och njurprover av älg och ren. Därför godkänns inte lever och njurar av älgar som är äldre än 1 år som livsmedel. Evira påminner också jägarna om att inälvor av älg inte borde användas som livsmedel på grund av deras höga kadmiumhalt.

Kadmium är ett främmande ämne som förekommer naturligt i miljön. Det kommer från bland annat vulkanutbrott samt från berg som förvittrar. Dessutom kommer det ut kadmium i miljön via utsläpp från industrin och från jordbruket, och kadmium förekommer i små mängder i luften, jorden och vattnet.

Mera information
EFSA:s utlåtande om kadmium: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902396263.htm

Undersökningar av främmande ämnen i animaliska livsmedel 2005: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2006/6_2006/

Artikel: Jägarnas exponering för kadmium via älgkött, -lever och -njurar. http://www.ingentaconnect.com/content/tandf/tfac/2003/00000020/00000005/art00005;jsessionid=9xigpgpk3f7n.alice?format=print


Ytterligare information
Överinspektör Ulla Karlström (kadmiumkontroll), tel. 020 77 24288, 040 48 777 98
Specialforskare Eija-Riitta Venäläinen (kadmiumforskning), tel. 020 77 244 11, 050 434 8378Teman: