EFSA utreder dekontaminering av fjäderfäslaktkroppar i slakterier

26.6.2008

<div>Med dekontaminering avses anv&auml;ndning av kemiska &auml;mnen i samband med slakten f&ouml;r att minska mikrobkontaminering p&aring; slaktkropparnas yta. EU:s lagstiftning (f&ouml;rordning 853/2004) till&aring;ter i princip dekontamineringsbehandling, men de &auml;mnen som anv&auml;nds f&ouml;r detta &auml;r inte godk&auml;nda p&aring; EU-omr&aring;det. Metoden anv&auml;nds dock i flera l&auml;nder utanf&ouml;r EU, d&auml;r den till och med anv&auml;nds f&ouml;r att ers&auml;tta en annars mera anspr&aring;ksl&ouml;s hygienniv&aring;.</div>

En förutsättning för användning av de ämnen som används för dekontaminering är att det går att vetenskapligt påvisa att ämnet och metoden är säkra och effektiva. Eftersom information om undersökningar samt instruktioner saknas, har tillstånd att sälja dekontamineringsbehandlat fjäderfäkött hittills inte beviljats i EU. Inom EU-området ser man i allmänhet på hygienkravet på så sätt att färskt fjäderfäkött som saluförs måste vara producerat på ett så hygieniskt sätt att det räcker att rengöra slaktkroppen med enbart vatten.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har tidigare på EU-kommissionens begäran undersökt fyra desinfektionsmedels (klorindioxid, sur natriumklorit, trinatriumfosfat och peroxisyror) effektivitet och säkerhet, i synnerhet för minskning av kontaminering av campylo- och salmonellabakterier. I undersökningarna observerades inte att dessa ämnen skulle öka mikrobernas resistens mot de undersökta ämnena eller mot andra antimikrobiska ämnen. Effektundersökningar har dock gjorts endast med peroxisyra, och även det undersökningsmaterialet är så bristfälligt att EFSA inte utgående från det kunde dra någon slutsats om peroxisyrornas inverkan på sjukdomsalstrande bakterier. Det är dock så att om slaktkroppen är mycket kontaminerad, minskar rengöringen inte nämnvärt den hälsorisk som konsumenten utsätts för.

På EU-kommissionens begäran gör EFSA upp anvisningar för livsmedelsföretagare hur de själva, när de ansöker om godkännande för användning av desinfektionsmedel eller -metoder, kan bedöma ämnenas säkerhet och effekt samt eventuell inverkan på ökad resistens mot mikrobläkemedel. De här anvisningarna gör EFSA upp i nära samarbete med gemenskapens referenslaboratorium för mikrobläkemedelsresistens.

Mera information om detta finns på EFSA:s webbsida:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/KeyTopics/efsa_locale-1178620753812_Decontaminationofcarcasses.htm

Ytterligare information:
överinspektör Taina-Riitta Seppälä, tel. 020 77 24004, 040 486 0021
direktör Maija Hatakka, tel. 020 77 24246, 040 835 9810

Teman: