EFSA:s bedömning av en undersökning om livsmedelstillsatser och överaktiva barn

17.3.2008

<div>Eurpeiska myndigheten f&ouml;r livsmedelss&auml;kerhet EFSA har i dag publicerat ett utl&aring;tande om en unders&ouml;kning som publicerades 2007, d&auml;r det utreddes om vissa livsmedelsf&auml;rger och natriumbensoat bidrar till &ouml;veraktivitet hos barn. Forskare vid universitetet i Southampton har konstaterat ett samband mellan de h&auml;r tillsatserna och &ouml;veraktivitet hos barn. EFSA anser att det utg&aring;ende fr&aring;n unders&ouml;kningens resultat inte finns orsak att &auml;ndra det godk&auml;nda dagliga intaget (ADI) av de unders&ouml;kta tillsatserna. </div>

De tillsatser som användes i undersökningen var natriumbensoat (E 211), som används som konserveringsmedel, samt färgämnena tartrazin (E 102), kinolingult (E 104), para-orange (E 110), nykockin (E 124), allurarött (E 129) samt azorubin eller karmosin (E 122).  Färgämnena är azofärger med undantag av kinolingult.

EFSA konstaterar i sitt utlåtande att de blandningar av tillsatser som användes i undersökningen kan öka vissa barns livlighet något. Den noterade påverkan var dock inte statistiskt signifikant i alla fall. Undersökningsresultaten är också förknippade med många osäkerhetsfaktorer.  Resultaten var inte till alla delar samstämmiga, den noterade påverkan var relativt svag och det fanns ingen information om de noterade beteendeförändringarnas kliniska betydelse. Eftersom tillsatserna användes som blandningar i undersökningen, kan de noterade effekterna inte kopplas till något enskilt ämne.  De noterade effekternas kliniska betydelse förblev oklar, eftersom det inte är känt om små förändringar i uppmärksamheten och aktiviteten påverkar skolarbetet eller annan intellektuell verksamhet.

Enligt EFSA är det dock möjligt att vissa individer kan vara känsliga antingen allmänt för tillsatser eller i synnerhet för livsmedelsfärger. För närvarande går det dock inte att bedöma hur omfattande en sådan känslighet för tillsatser är bland hela befolkningen.

Intaget av de tillsatser som användes i undersökningen kan för barn i verkligheten vara på samma nivå, om barnet äter godis och dricker läskedrycker som innehåller de här tillsatserna.

Undersökning vid universitetet i Southampton

I den undersökning som gjordes vid universitetet i Southampton deltog 153 treåringar och 144 st 8-9-åringar. De fick dricka tre olika drycker, av vilka en var utan tillsatser och två innehöll olika blandningar av tillsatser. Efter att de druckit av dryckerna bedömde lärarna och föräldrarna barnens beteende på en standardiserad skala. De äldre barnen testades också med ett datorbaserat prov som mätte koncentrationen. En dryck i taget användes under en vecka, sedan följde en veckas paus innan följande dryck började användas. Den ena av tillsatsblandningarna ökade treåringarnas överaktivitet mera än referensdrycken, men den andra hade ingen påverkan. För 8-9-åringarna ökade båda dryckerna som innehöll tillsatser överaktiviteten bara då barnen hade druckit minst 85 % av den mängd av drycken som stod till buds. Forskarnas slutsats var att artificiella färgämnen och natriumbensoat, som användes som konserveringsmedel, ökar 3-åriga och 8-9-åriga barns överaktivitet.

Vad händer härefter

I Europeiska unionen har kommissionen initiativrätt i frågor som gäller lagstiftning. På basis av EFSA:s säkerhetsbedömning bedömer kommissionen om det är skäl att ändra bestämmelserna om användning av tillsatser.  EFSA gör som bäst en ny bedömning av säkerheten för alla livsmedelsfärger som är godkända att användas och därmed kommer också de färger som var med i den här undersökningen att bedömas på nytt. Bedömningarna av vissa färger, bl.a. allurarött (E 129), blir troligen färdiga redan under det här året. 

EFSA:s utlåtande:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178694648892.htm

EFSA:s meddelande:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178694645855.htm

Den bedömda undersökningen:

McCann D, Barrett A, Cooper A, Crumpler D, Dalen L, Grimshaw K, Kitchin E, Lok K, Porteus L, Prince E, Sonuga-Barke E, Warner JO & Stevenson J (2007). Food additives and hyperactive behaviour in 3-year-old and 8/9-year-old children in the community: a randomised, double-blinded, placebo-controlled trial. The Lancet 370: 1560-1567.

Med ADI-värde (Acceptable Daily Intake) avses det högsta godkända dagliga intaget, som anges i milligram per kilo kroppsvikt per dygn. ADI anger den mängd som en person kan äta av ett tillsatsämne per dag utan skadlig inverkan på hälsan.

Ytterligare information ger:
Specialforskare Kirsi-Helena Liukkonen, Riskvärderingsenheten, tel. 02077 24029
Överinspektör Taina Rautio, Produktsäkerhetsenheten, tel. 02077 24289 (anträffbar 19.3 efter kl. 10)

Teman: