EFSA:s uppdaterade bedömning av bisfenol A

28.7.2008

<div>Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA:s AFC-panel [1] har uppdaterat sin riskbedömning av kemikalien bisfenol A (BPA) med avseende på ämnets eliminering ur kroppen. Avsikten med panelens arbete var att ta i beaktande nya forskningsdata och hur de inverkar på EFSA:s bedömning av bisfenol A som publicerades 2006, enligt vilken intaget av BPA är klart lägre än det tolerabla dagliga intaget (TDI). Människor får i sig BPA via livsmedel eftersom kemikalien används i vissa material som kommer i kontakt med livsmedel, såsom nappflaskor och burkar. </div>

Enligt panelens bedömning eliminerar människans ämnesomsättning snabbt det BPA som kommer in i kroppen och skiljer sig i det här hänseendet betydligt från råttornas ämnesomsättning. EFSA kommer också i framtiden att noggrant följa med vetenskapliga forskningsresultat angående BPA och eventuella hälsoeffekter av kemikalien som dessa kan påvisa.

Vid sitt sista möte tog AFC-panelen i beaktande både tidigare och den allra senaste tillgängliga informationen om hur BPA och liknande ämnen hanteras av människokroppen. Enligt panelens bedömning utsätts fostret för obetydliga mängder av BPA, eftersom ämnesomsättningen snabbt eliminerar BPA ur moderns kropp. Forskarna konstaterade också att även de nyföddas ämnesomsättning kan utsöndra BPA ur kroppen om det dagliga intaget av BPA är under 1 mg per kilo kroppsvikt. Det innebär med andra ord att nyfödda barn effektivt kan eliminera mängder av BPA som klart överskrider panelens gränsvärde för tolerabelt dagligt intag, vilket är 0,05 mg per kilo kroppsvikt. Därför behövs ingen ändring av riskbedömningen från år 2006.

Panelen tog i beaktande de betydande olikheterna mellan människor och gnagare, eftersom människans ämnesomsättning utsöndrar BPA ur kroppen betydligt snabbare än gnagarnas ämnesomsättning gör. Dessa undersökningsresultat begränsar ytterligare betydelsen av effekterna av små doser BPA som rapporterats i några studier på gnagare och som använts vid riskbedömning av människans intag.

Panelen har i sin tidigare riskbedömning fastställt 0,05 mg som tolerabelt dagligt intag (TDI). Det här är baserat på ett NOAEL-värde som fastställts för råttor om 5 mg/kilo kroppsvikt med en säkerhetsfaktor på 100. Enligt panelens nya bedömning är det här TDI-värdet, 0,05 mg/kilo kroppsvikt, tillräckligt för att trygga konsumenternas (också fostrens och de nyföddas) hälsa.

EFSA noterade i sin bedömning utkastet till USA:s nationella toxikologiprogram angående BPA och ett utkast till bedömning av PBA som nyligen publicerats av Kanadas regering, där man bedömt resultaten av studier gjorda på små intag och inverkan av toxicitet med avseende på nervsystemets utveckling. I båda undersökningarna betonades ändå dessa studiers begränsningar vad gäller precision, överensstämmelse och biologisk trovärdighet.

EFSA tog också i beaktande en rapport som publicerades av EU-kommissionens forskningscenter JRC (EC, 2008) [2] för en tid sedan i vilken konstateras att det på grund av den svaga tillförlitligheten i neurotoxiska studier och de motsägelsefulla resultaten av beteendetesterna är omöjligt att dra slutsatser utgående från dessa studier. Denna bedömning är mycket lika det utlåtande som EFSA presenterade 2006.

EFSA är också medveten om den bedömning som gjorts av den norska vetenskapskommittén för mattrygghet, (Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM, 2008), [3]) enligt vilken undersökningsresultaten inte ger orsak att ställa ett lägre gränsvärde än det nuvarande NOAEL-värdet (5 mg/kilo kroppsvikt/dag).

Länk till EFSA:s engelska webbsidor:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902017373.htm

Ytterligare upplysningar:
Överinspektör Taina Rautio, tfn 020 77 24289


AFC-panelens tidigare utlåtande från år 2006 finns på adressen:
http://www.efsa.europa.eu/en/science/afc/afc_opinions/bisphenol_a.html

FDA:
http://www.fda.gov/oc/opacom/hottopics/bpa.html#overview

Kanada:
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot_2_e.html

Europeiska unionens riskbedömningsrapport:
http://ecb.jrc.it/DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/ADDENDUM/bisphenola_add_325.pdf

Rapporten av norska vetenskapskommittén för mattrygghet på engelska (VKM, 2008): http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=266&trg=MainLeft_5419&4698=5420:2&MainLeft_5419=5468:17924::0:5420:4:::0:0

NOAEL (no-observed-adverse-effect level) = den högsta nivån på vilken inga skadliga effekter har kunnat observeras
TDI (tolerable daily intake) = tolerabelt dagligt intag
JRC =Joint Research Centre


________________________________________
[1] AFC-panelens arbete är nu indelat i två nya paneler – panelen för material som kommer i kontakt med livsmedel, enzymer, aromämnen och processhjälpmedel (CEF) och panelen för livsmedelstillsatser och näringskällor som tillsätts livsmedel (ANS).
[2] Den europeiska riskbedömningsrapporten publiceras av enheten som ansvarar för konsumentprodukternas säkerhet och kvalitet (Consumer Product Safety and Quality Unit), som tidigare var känd under namnet European Chemicals Bureau, och som är en del av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscenter (JRC) som forskar i hälsa och konsumenternas säkerhet.
[3] Den norska vetenskapskommittén för mattrygghet (Vitenskapskomiteen for mattrygghet) har granskat fyra studier om neurotoxicitet av BPA och konstaterar i sin rapport att undersökningarna har betydande brister. I rapporten rekommenderas att man eliminerar osäkerheten angående effekterna på utvecklingen som orsakas av låga doser av BPA endast genom undersökningar som utförts enligt god laboratoriesed (GLP).
________________


Teman: