EFSA:s utkast till utlåtande om genmodifierade växter avsedda för annat än livsmedel och foder, för kommentarer

24.6.2008

<div>Europeiska myndigheten f&ouml;r livsmedelss&auml;kerhet EFSA har publicerat ett utkast till utl&aring;tande om riskv&auml;rdering av genmodifierade v&auml;xter avsedda f&ouml;r annat &auml;n livsmedel och foder. Forskarsamh&auml;llet och andra parter har m&ouml;jlighet att kommentera utkastet till utl&aring;tande senast 16.9.2008. </div>

EFSA:s utkast till utlåtande och därtill hörande kommentarer ges via internet på adressen
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178716609288.htm
Utkastet till utlåtande och blanketten för kommentarer är på engelska.

EFSA har redan värderat genmodifierade (gm) växter som utvecklats för annat än livsmedel och foder, till exempel stärkelsepotatis och trädgårdsnejlika för prydnadsändamål, och nya tillståndsansökningar kan väntas även i framtiden. Sådana gm-växter kan producera medicinskt nyttiga biologiskt aktiva molekyler såsom vacciner och antikroppar samt diagnostiska produkter, industriella enzymer eller råvaror för produktion av biopolymerer, biobränslen, papper eller stärkelse. Annat som genmodifierade växter kan användas till än livsmedel eller foder kan också vara energiproduktion, fytoremediering, dvs. rening av förorenade jordområden med hjälp av gröna växter och inaktivering av skadliga ämnen samt eftervård av landskap och prydnadsväxter.

Före kommissionens beslut ger EFSA ett vetenskapligt riskvärderingsutlåtande för tillståndsansökan om varje genmodifierad organism. På basis av EFSA:s utlåtande och annan information gör kommissionen upp ett beslutsförslag till den ständiga kommittén, som består av representanter för medlemsländerna. Den ständiga kommittén röstar om beslutsförslaget. Motiveringar till säkerhetsvärderingen anges i direktiv 2001/18/EG. EFSA har redan tidigare gett detaljerade anvisningar om värdering av gm-växter som ska användas som livsmedel och foder. Det dokumentutkast som nu ska kommenteras är ett tillägg till dessa anvisningar.

EFSA:s anvisningar om värdering av gm-växter som ska användas som livsmedel och foder:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620775747.htm

Utkast till utlåtande:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/DocumentSet/gmo_draftgd_nonfoodfeed_en.pdf

Ytterligare information:
Överinspektör Raili Laine, Evira, tel. 020 77 25207
Överinspektör Erkki Vesanto, Evira, tel. 020 77 25380

Teman: