EFSA:s utlåtande om genetiskt modifierad sockerbeta H7-1 avsedd för användning i livsmedel och foder har publicerats – allmänheten har möjlighet att framföra kommentarer om bedömningen till EU-kommissionen

2.1.2007

<div>Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har bedömt säkerheten för genetiskt modifierad sockerbeta H7-1, som tål glyfosat, enligt Europaparlamentets och Europarådets förordning (EG) Nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder. Medborgarna har möjlighet att framföra anmärkningar till EU-kommissionen om utlåtandet senast 20.1.2007.</div>

Kommentarerna ges via internet på adressen: http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm
Blanketten är på engelska, men man får ge kommentarer på sitt eget modersmål.

EFSA:s utlåtande publicerades 20.12.2006

Godkännande av genetiskt modifierad sockerbeta H7-1 har ansökts för foder och livsmedel eller beståndsdelar i livsmedel som producerats av dessa sockerbetor. I tillståndsansökan ingick inte odling. Den genetiskt modifierade sockerbetan H7-1 har utvecklats för att tåla ogräsbekämpningsmedel som innehåller glyfosat.

EU-kommissionen ger ett beslutsförslag om att släppa ut gm-sockerbeta på marknaden med beaktande av bl.a. EFSA:s utlåtande samt kommentarerna från allmänheten. Utlåtandet i sin helhet kan läsas på EFSA:s webbplats, där dokument i anslutning till utlåtandet också finns publicerade. http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gm_ff_applications/more_info/741.html

En inofficiell översättning av EFSA:s utlåtande till finska finns på Eviras webbplats http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/efsa_lle_jatetyt_hakemukset/efsa_n_tieteelliset_lausunnot/ . Där finns också information om ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder samt om förfarandet vid godkännande.

Ytterligare information:
överinspektör Raili Laine, tel. 020 77 25207
Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Teman: