EFSA:s utlåtanden om fyra genmodifierade majssorter avsedda för livsmedels- och foderbruk har publicerats

7.4.2006

<div>EFSA har publicerat utlåtandena om fyra genmodifierade majssorter avsedda för livsmedels- och foderbruk. Allmänheten har möjlighet att komma med kommentarer. </div>

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bedömt säkerheten hos fyra genmodifierade hybridmajssorter (majs NK 603 x MON 810, majs MON 863 x MON 810 x NK 603, majs MON 863 x NK 603, majs MON 863 x MON 810).

Alla medborgare har möjlighet att på sitt modersmål framföra sina synpunkter på utlåtandena i 30 dagars tid dvs. fram till den 2 maj 2006 på adressen http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm

EFSA har i sina utlåtanden konstaterat att dessa hybridmajssorter i de föreslagna bruksändamålen inte har några skadliga inverkningar på människors eller djurs hälsa eller på miljön. Analysmetoderna är validerade och certifierat jämförelsematerial finns att få. De övriga uppgifterna följer förordning (EG) Nr 1829/2003.

Utlåtandena kan i sin helhet läsas på EFSA:s webbsida http://www.efsa.eu.int/science/gmo/gm_ff_applications/catindex_en.html

Mer information om ansökningar om att få livsmedel och foder godkända och inofficiella finskspråkiga översättningar av EFSA:s utlåtanden finns på KTTK:s webbsidor http://www.kttk.fi

Teman: