EFSA:s utlåtandet om genmodifierad majs avsedd för livsmedels- och foderbruk har publicerats

18.5.2006

<div>EFSA har publicerat utlåtandet om genmodifierad majs avsedd för livsmedels- och foderbruk den 12. maj 2006. Allmänheten har möjlighet att komma med kommentarer. </div>

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bedömt säkerheten hos genmodifierad hybridmajs (majs 1507 x NK 603).

Alla medborgare har möjlighet att på sitt modersmål framföra till Europeiska kommissionen sina synpunkter på utlåtandet i 30 dagars tid dvs. fram till den 11 juni 2006 på adressen http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm

EFSA har i sina utlåtanden konstaterat att denna hybridmajs i de föreslagna bruksändamålen inte har några skadliga inverkningar på människors eller djurs hälsa eller på miljön. Analysmetoderna är validerade och certifierat jämförelsematerial finns att få. De övriga uppgifterna följer förordning (EG) Nr 1829/2003.

Utlåtandena kan i sin helhet läsas på EFSA:s webbsida http://www.efsa.eu.int/science/gmo/gm_ff_applications/catindex_en.html

Mer information om ansökningar om att få livsmedel och foder godkända och inofficiella finskspråkiga översättningar av EFSA:s utlåtanden finns på Eviras webbsidor: http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/ajankohtaista/ .

Teman: