Eko är fortfarande eko

16.6.2014

<p>Man kan fortfarande lita på ekologiska produkter, för vid kontrollen av den ekologiska produktion år 2013 räckte det oftast med en anmärkning till aktörerna. Försäljning av en produkt som ekologisk behövde endast sällan förbjudas. Den ekologiska produktionen i Finland omfattade närmare femtusen aktörer år 2013. Antalet aktörer hade nästan inte alls ökat från året innan.</p>

Myndigheterna inspekterar alla finländska ekogårdar och ekoföretag minst en gång om året. Endast kontrollerad produktion får marknadsföras som ekologisk. Varje ekoaktör måste ha en egen ekoplan. Kraven på ekologisk produktion uppfylls om ekoplanen följs.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira väljer årligen tyngdpunkter för ekokontrollen. Varje produktparti ska kunna spåras till gårdens åkerskiften och produktionsår. År 2013 granskades speciellt mängderna lagrade produkter för att kunna förebygga att produkternas ursprung förfalskas.

Konventionellt utsäde användes utan tillstånd i växtproduktionen och det fanns också brister i anteckningarna om odlingshändelser och i iakttagandet av växtföljd. Sådana fall ledde oftast till en skriftlig anmärkning eller uppmaning till korrigering.

”Mindre än fyra procent av alla ekologiska producenter gavs förbud att sälja sin produkt som ekologisk”, konstaterar överinspektör Sampsa Heinonen vid Evira.

Liten användning av homeopatiska läkemedel

Brister i utfodringen av djur i ekologisk produktion och i deras möjligheter till rastning utomhus förekom endast hos ett par procent av aktörerna. De flesta anmärkningarna gällde anteckningarna om djurproduktionen.

Om ett ekodjur är sjukt ordinerar en veterinär mediciner åt djuret. Vid medicinering ska vissa regler om karenstid och antal medicineringar följas .År 2013 kontrollerades speciellt märkning av medicinerade svin för uppföljning av antalet medicineringar. Medicinerade slaktsvin var inte alltid tillförlitligt märkta, fastän det finns hållbara märkningssätt.

”Homeopatiska läkemedel hade använts på endast fyra ekologiska gårdar.Då det finns totalt över 800 ekologiska gårdar är användningen i Finland mycket obetydlig jämfört med exempelvis Tyskland”, säger överinspektör Merja Manninen vid Evira.

Skäl till förbättring av märkningen av ekologiska livsmedel och foder

När det gäller ekologiska livsmedel och foder kontrollerades särskilt märkningarna och spårbarheten. Brister som ledde till korrigeringsuppmaningar gällde anskaffning av ekologiska råvaror samt produkternas förpackningspåskrifter. De ekologiska livsmedlens spårbarhet fungerade mycket bra, dvs. råvarorna kunde spåras till gårdarna. Endast sex aktörer förbjöds att sälja sina livsmedel som ekologiska produkter.

Producenter av ekologiskt foder gavs anmärkningar om fodermärkningar samt anteckningar om foderproduktionen och ‑lagringen.

I ekokontrollen deltar utöver Evira också närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunerna, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och Tullen.

Läs mer:
Ekorapport 2013 (på finska)
Evira.fi > Ekologisk produktion

Mera information:
överinspektör Sampsa Heinonen, tfn 050 575 1481 (växtproduktion)
överinspektör Merja Manninen, tfn 040 849 8325 (djur)
överinspektör Teija Lindén, tfn 050 365 2178 (livsmedel)
överinspektör Tiina O’Toole tfn 040-8279631 (foder)

Teman: