Ekohavrens brukskvalitet sämre än tidigare år

19.3.2007

<div>Den ekologiskt odlade havrens kornstorlek var mindre än för konventionellt odlad havre år 2006, fastän det inte har varit någon skillnad under tidigare år. Den ekologiska rågens kornstorlek har varit klart mindre än i konventionellt odlad råg under de fem senaste åren. Ett undantag är år 2004, då inga skillnader i kornstorlek observerades. </div>

Utgående från resultaten av kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden var ekorågens hektolitervikt år 2006 i genomsnitt två kilo lägre än för konventionellt odlad råg. Också tusenkornsvikten visar att ekorågen hade mindre kornstorlek. De förkrympta kornen (≤ 1,8 mm) i ekorågen utgjorde dock i genomsnitt en något mindre andel (3,3 %) än i de konventionellt odlade proverna (3,9 %). Skillnaderna mellan odlingsmetoderna i fråga om falltal och protein var obetydliga.

Resultaten av rågens brukskvalitet var ungefär likadana som under tidigare år. Skillnaderna i hektolitervikt har varierat från 1,3 till 2,6 kilo. Ett undantag utgör år 2004, då det inte fanns någon skillnad i hektolitervikt mellan de olika odlingsmetoderna. I tusenkornsvikten och andelen förkrympta korn fanns det inte heller någon stor skillnad år 2004. Under fem års tid har tusenkornsvikten vid ekologisk produktion varit i genomsnitt 1,8 gram lägre och andelen förkrympta korn 2,3 procentenheter högre än i konventionellt odlade prover.  

Skillnaden mellan konventionell och ekologisk råg förklaras delvis av sorturvalet. I de ekologiska proverna år 2006 fanns Amilo inte alls med, och av Akusti och Elvi fanns bara några prover, och de hade hög hektolitervikt och tusenkornsvikt. Vårrågens andel, ungefär en femtedel av proverna, var lika stor i både konventionell och ekologisk odling år 2006. År 2005 utgjorde en tredjedel av de ekologiska proverna vårråg, medan vårrågens andel av de konventionellt odlade proverna var bara drygt tio procent.

Proverna av ekologisk havre hade i genomsnitt 1,9 kilo lägre hektolitervikt än de konventionellt odlade proverna. Tusenkornsvikten i de ekologiska proverna var 2,3 gram lägre och andelen förkrympta korn 1,1 procentenheter högre än i de konventionellt odlade proverna. Till skillnad från råg hade havre en tydlig skillnad i proteinhalt mellan ekologiska (12,7 %) och konventionella (13,8 %) prover.

Resultaten för havre år 2006 skiljer sig tydligt från resultaten under tidigare år beträffande ekologisk odling. Tidigare har det inte varit någon skillnad mellan odlingsmetoderna i fråga om hektolitervikt, och tusenkornsvikten i ekologisk produktion har varit 0,6–0,8 gram lägre. Andelen förkrympta korn i ekologiska prover har däremot varit 0,6–2,2 procentenheter lägre, förutom år 2002, då både ekologiskt och konventionellt odlade prover hade lika stor andel (8,6 %). Proteinhalten i ekologiska prover har varit 0,4–0,8 procentenheter lägre.

Också för den ekologiska havren förklaras den lägre kornstorleken år 2006 delvis av sorturvalet. De vanligaste sorterna av ekologiska prover var Veli, Aarre och Roope, som alla hade en lägre genomsnittlig hektolitervikt än medeltalet av alla prover. Veli och Aarre hade högre proteinhalt än genomsnittet, medan Roope hade lägre.

Antalet prover av ekologiskt odlad havre i kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden har årligen varit 26–46 stycken. Andelen av alla havreprover har varit mellan fyra och sex procent. Antalet ekologiska rågprover har årligen varit 20–30 stycken, vilket är 21–35 procent av det totala antalet rågprover. 

Resultaten av kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden år 2006 finns publicerade i Viljaseula (Eviras publikationer 7/2007 http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/ . I publikationen finns uppgifter om förutom den genomsnittliga kvaliteten också den regionala genomsnittliga kvaliteten och klassvisa kvaliteten samt kvalitetsuppgifter per sort. Resultaten av kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden finns också på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/spannmal/uppfoljning_av_spannmalsskordens_kvalitet/spannmalsskordens_kvalitet_ar_2006/

 

Ytterligare information:
Direktör Mirja Kartio, tel. 020 77 25090
Överinspektör Juha Kärkkäinen, tel. 020 77 25098
Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för spannmålskontroll
E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: