Ekokontrollen är till nytta för ekoproduktionen

23.5.2011

<p>Den ekologiska kontrollen är till nytta för den finländska ekoproduktionen, men för enskilda aktörer är nyttan mindre. Det anser de som har besvarat Livsmedelssäkerhetsverket Eviras kundenkät om ekokontrollen. Närmare 80 procent av de svarande ansåg att kontrollen är till stor eller ganska stor nytta för ekoproduktionen. På motsvarande sätt ansåg endast hälften av de svarande att kontrollen är till nytta för den enskilda aktören.</p>

Målet för ekokontrollen ansågs vara att säkerställa att ekoprodukterna är producerade enligt reglerna. Marknadskontrollen av ekoprodukterna ansågs också vara viktig. I många svar nämndes även ett behov av rådgivning i samband med ekokontrollen.

Problem i ekokontrollen var enligt de svarande bland annat varierande kontroll i olika delar av landet och mellan olika produktionsinriktningar. Verksamheten försvåras också av krav från olika andra lagstiftningar och av hur dessa samordnas med kraven från ekolagstiftningen.

I praktiken ansågs det svåraste i produktionsvillkoren vara tillgången på ekologiskt utsäde, utfodringen av ekologiska djur, bokföringsskyldigheterna samt användning av och kontrollen hos underleverantörer.

Det framfördes önskemål om att inspektionerna borde vara mera praktiskt inriktade och mindre byråkratiska. I vissa svar fanns önskemål om en möjlighet att inspektionsblankettens uppgifter kunde fyllas i på förhand för att inspektionen ska gå snabbare. Ändringar önskades också i inspektionernas innehåll och frekvens utgående från tidigare resultat.

Aktörerna hoppades att Evira kunde öka sin informering och göra sina webbsidor tydligare. Dessutom önskades mera information till konsumenterna om ekokontrollens krav.

Evira samlade in kommentarer om ekokontrollen mellan slutet av mars och mitten av maj. Det kom 172 svar på enkäten. Knappt en tredjedel av de svarande var ekoodlare och av dessa hade hälften också ekologiska djur. Största delen av de svarande var från Nyland. Resultaten av enkäten utnyttjas för att utveckla ekokontrollen.

Mera information:
Evira.fi > Sakenheter > Ekologisk produktion > Kundenkät > Resultaten från Eviras kundenkät om ekokontrollen

överinspektör Beata Meinander, Evira, tfn 0400 571 033

Teman: