Ekoprodukterna kontrollerat ekologiska

25.6.2009

<p>Då en finländsk konsument köper en ekologisk produkt kan han lita på att den är ekologisk. Produkten har producerats enligt konsumentens förväntningar och enligt kraven på ekologisk produktion. I tillsynen år 2008 upptäcktes inga förseelser som skulle ha äventyrat konsumenternas förtroende för den ekologiska produktionen.</p> <p>&nbsp;</p>

De ekoprodukter som finns på marknaden uppfyller kraven på ekologisk produktion. Om något eventuellt står i strid med bestämmelserna upptäcks det i tillsynen redan innan produkterna hinner ut på marknaden. Därför kan konsumenterna lugnt köpa ekoprodukter. Resultaten av tillsynen över ekologisk produktion beskrivs i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras tillsynsrapport om ekologisk produktion. Rapporten kan läsas på Eviras webbplats.

I tillsynen över jordbruksproduktionen har orsakerna till marknadsföringsförbud oftast att göra med användning av konventionellt förökningsmaterial och utfodring av djur. På basis av antalet anmärkningar orsakar bokföringen i anslutning till ekoproduktionen mest huvudbry för ekoproducenterna. Bristerna i bokföringen var dock lindriga, eftersom endast två fall ledde till marknadsföringsförbud. Bokföringen och produkternas spårbarhet är en viktig del av den ekologiska produktionens trovärdighet.

Utgående från tillsynsresultaten år 2008 finns det vissa skillnader i ekotillsynen på olika håll i landet. Orsaken till detta är skillnader mellan de inspektörer som sköter tillsynen samt skillnader mellan de TE-centraler som fattar besluten. Ett förenhetligande av tillsynen är nationellt en av tyngdpunkterna för utvecklingen av ekotillsynen. Detta eftersträvas genom utveckling av utbildningens kvalitet samt genom kvalitetsrevisioner.

För ekoproducenterna är det största problemet med tillsynen att besluten dröjer. TE-centralerna hann inte fatta alla beslut inom de 60 dagar som krävs i förordningen om ekologisk produktion.

Evira styr tillsynen över den ekologiska produktionen i Finland. År 2008 omfattades knappt 3 800 gårdar av tillsynen. Av dem hade över 500 också djur som ingick i den ekologiska produktionen. Antalet livsmedelsföretagare som omfattades av tillsynen var cirka 400 och antalet foderföretagare 16.

Rapport om tillsynen över den ekologiska produktionen (på finska)
Evira.fi > Beställningstjänst > Publikationer 2009 (pdf, 128 kb)

Ytterligare information:

överinspektör Tuuli Pulkkinen, Evira, tel. 020 77 25393 (animalieproduction)
överinspektör Tiina O’Toole, Evira, tel. 020 77 25228 (foder)
överinspektör Eeva-Liisa Taskinen, Evira, tel. 020 77 24319 (livsmedel)

 

Teman: