Ekotillsynen fungerar i nya Evira

17.4.2007

<div>Antalet allvarliga brott som konstaterats under ekokontroller har ytterligare minskat år 2006. Skriftliga anmärkningar eller uppmaningar att rätta till brister gavs ändå fler än förr. Ökningen i antalet påföljder beror delvis på effektiverad tillsynspraxis. På samtliga gårdar och i samtliga företag med ekologisk produktion utförs minst ett kontrollbesök om året, men på senare år har kontrollens innehåll inriktats utgående från riskerna så att sådana frågor som oftast orsakar brister kontrolleras grundligare och i allt högre grad med hjälp av informationsteknik. En låg ingripningströskel förebygger åter allvarligare brott då man kan börja rätta till brister i tid. </div>

Antalet företagare med ekologisk produktion minskar, men enheterna blir större

Vid utgången av år 2006 omfattades sammanlagt 4274 företagare av ekokontrollen, av dem omfattades 3890 av tillsynen över jordbruksproduktion, av dem åter 11 av tillsynen över foder. Systemet för tillsyn över ekologiska livsmedel omfattade 384 företagare. Antalet företagare har minskat med cirka 8 % från året innan.

Medelstorleken på gårdarna med ekologisk produktion ökade under året med över två hektar och som helhet minskade den ekologiska odlingsarealen sålunda med endast två procent. Medelstorleken på gårdarna med ekologisk produktion är cirka 37 hektar, vilket är 10 % mer än på gårdarna med konventionell produktion. Gårdarna med ekologisk mjölkproduktion har i genomsnitt 28 kor då gårdarna med konventionell mjölkproduktion har i genomsnitt 20 kor.

Ekotillsynen fungerar i nya Evira 

Efter att Evira bildades svarar verket för så gott som all styrning och planering av ekotillsynen. Evira har hand om tillsynen över ekologisk jordbruksproduktion, ekologiska foder och ekologiska livsmedel. För tillsynen över ekologiska alkoholdrycker svarar fortsättningsvis Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

Nytta av en enhetligare ekotillsyn drar särskilt de ekologiska odlarna som framställer livsmedel, eftersom samma inspektör framöver under samma besök kan ta hand om såväl kontrollerna som hänför sig till jordbruket som kontrollerna som hänför sig till förädlingen av produkter.

Kampanjen Fråga om ekologisk produktion

Är ett ekologiskt produktionssätt en garanti för att en produkt är miljövänlig? Hur avviker en ekologisk ladugård från konventionella ladugårdar? Hur blir vilda blåbär ekologiska blåbär? Kan man lita på importerade ekologiska produkter?

Eviras ekotillsyn arrangerar 16 – 20.4.2007 en till konsumenter inriktad kampanj under namnet Fråga om ekologisk produktion. Syftet med kampanjen är att ge konsumenterna information om ekologisk produktion och göra ekotillsynen bekant. Frågor kan sändas in till e-postadressen: kysykaaluomusta@evira.fi. Sakkunniga på Evira ger svar på frågorna och svaren publiceras i slutet av april även på Eviras webbsidor.

Eviras rapport över ekotillsynen år 2006 finns på Eviras webbsidor: http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_490.pdf

Mer information ger:
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Primärproduktion, överinspektör Sampsa Heinonen, tfn 020 77 25390 eller 040 829 4172
Livsmedel, överinspektör Eeva Fieandt, tfn 020 77 24285 eller 050 386 8404
Ekologiska foder, överinspektör Tiina Seppälä, tfn 020 77 25228 eller 040 827 9631

Teman: