Ekoverksamheten ärlig men pappersjobbet går knaggligt

9.5.2006

<div>Tillverkningen och importen av ekologiska livsmedel konstaterades i de årliga kontrollerna år 2005 fungera så gott som klanderfritt. Endast ett produktparti miste sitt ekostatus. I pappersarbetena som ansluter sig till verksamheten finns däremot ännu mycket att förbättra. </div>

Verksamheten ärlig

Under år 2005 inspekterades grundligt samtliga 410 tillverkare och importörer av ekologiska livsmedel. Hos fyra procent av aktörerna gjordes ännu en extra eller upprepad kontroll. I samband med ekokontrollerna togs på samma vis som under tidigare år också prover för analys med tanke på förekomst av bekämpningsmedel eller GMO-fall. I ett spannmålsprov upptäcktes rester av bekämpningsmedel som ledde till fortsatta utredningar. Fyndet förhindrade försäljning av partiet i fråga som ett ekologiskt parti.  Ursprunget för bekämpningsmedelsresten som påträffades i spannmålspartiet blev aldrig klart och partiet miste ekomärkningarna på grund av fyndet. Resten var ändå så obetydlig, att det inte förelåg några hinder för användning av produkten som sedvanligt producerad spannmål.

I kontrollen påträffades däremot en hel del brister i bokföringen och i kompletteringen och uppdateringen av egenkontrollplanen. Mindre brister konstaterades hos 46 % av aktörerna. Bristerna var ändå sådana, att man utgående från dem inte hade några skäl att befara att ekoprodukterna inte var äkta. I de medföljande handlingarna saknades till exempel tillsynsmyndighetens beteckning eller också hade någon ingrediens lämnats utan ekomärkning i påskrifterna på förpackningarna.

Antalet aktörer har minskat något

Antalet ekotillverkare och ekoimportörer har minskat något och minskade också år 2005 med 19 aktörer trots att de partiaffärer och lager, som har ekologiska produkter i sitt varusortiment, kom med i kontrollen som nya aktörer. Utöver kontrollavgifterna anser ekoaktörerna särskilt bokföringsskyldigheterna vara betungande. Det kan inte förnekas att de är krävande i ekoverksamheten. Pappersarbetet har i vissa fall medfört att aktören upphört med sin ekoverksamhet.

Ekokontrollen till Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Livsmedelsverket och Kontrollcentralen för växtproduktion lades ned den 30 april 2006. Tillsynen över tillverkning och import av ekologiska livsmedel, som Livsmedelsverket svarat för, och tillsynen över produktionen och tillverkning av ekologiska foder, som Kontrollcentralen för växtproduktion svarat för, överfördes till Livsmedelssäkerhetsverket Evira, som bildades den 1 maj. Så underställdes ekokontrollen i Finland en och samma myndighet. För tillsynen över ekologiska alkoholdrycker svarar framöver Produkttillsynscentralen.

Mer information ger överinspektör Eeva Fieandt, tfn 020 772 4285 och överinspektör Minna-Maija Väänänen, tfn 020 772 4319.

Teman: