En bättre potatisskörd genom byte av utsädet

3.2.2012

<p>Skyldigheten att förnya utsädet som varit bunden till det nationella stödet till potatis har slopats. Fortsättningsvis får endast certifierad utsädespotatis marknadsföras. Regelbundet förnyande av utsädet förhindrar att skördenivån rasar.</p>

Potatisen är utsatt för många skadliga sjukdomsalstrare. Potatisskörden hotas av såväl mykoser, bakterioser och viroser som nematoder i marken. Fortlöpande bruk av samma utsädespotatis från ett år till ett annat sänker betydligt skörden.

Utsädet försämras snabbt. Finska forskare har kommit till att viroserna hos potatis lätt tiofaldigas redan på ett år, hos utsatta sorter rentav mer än så. Problemet är vanligen potatisvirus Y.

Utsädespotatisen genomgår många kontroller

Certifierad utsädespotatis har genomgått många kontroller. Livsmedelssäkerhetsverket Evira svarar för granskning och undersökning av utsädespotatisen. Av marken där utsädet produceras tas ett prov som undersöks i laboratorium med tanke på potatiscystnematod. Vid odlingsgranskning säkerställs sortrenheten och bedöms mängden skadliga växtsjukdomar. Av den bärgade skörden tas knölprover som undersöks i laboratorium med tanke på ljus ringröta, mörk ringröta och viroser. Efter att potatisen sorterats granskas potatispartiet ännu okulärt och samtidigt säkerställs att det uppfyller de kvalitetskrav som uppställts i lagstiftningen i fråga om växtsjukdomar och skador.

Ett utsädespotatisparti som genomgått hela granskningsprocessen kan certifieras och saluförpackningen förses då med ett garantibevis. Av garantibeviset framgår bl.a. utsädesklassen, knölstorleken och vilket utsädespackeri som svarar för utsädet.

Styrkan hos certifierad utsädespotatis är att den är fri från farliga växtskadegörare såsom ringröta och potatiscystnematoder. Det är dyrt och svårt att förinta dessa farliga växtskadegörare. Certifierat utsäde är sortrent och innehåller inga skadliga mängder av växtsjukdomar som minskar potatisskörden.

Endast kontrollerat utsäde får säljas

Det nationella stödet till potatis har slopats och därmed också skyldigheten att använda antingen certifierad utsädespotatis eller utsäde som man en gång själv förökat av certifierat utsäde.

Enligt lagen om handel med utsäde får endast certifierad utsädespotatis marknadsföras. Gårdar får också använda eget utsäde.

All slags försäljning av, grannhandel med eller produktion i odlingscirkel av okontrollerat utsäde är förbjudet. Enda undantaget från detta är kontraktsodling av stärkelsepotatis, då produktion i odlingscirklar är tillåtet under Eviras tillsyn.

Utsädesmarknaden övervakas

Marknadsföringen av utsädespotatis övervakas av inspektörer på Evira och närings-, trafik- och miljöcentralerna och av landsbygdsnäringsmyndigheterna i kommunerna. Endast officiellt kontrollerad och godkänd, certifierad utsädespotatis får marknadsföras. Matpotatis får inte saluhållas som utsädespotatis.

Mer information:
enhetschef Hanna Kortemaa, tfn 040 833 2486
överinspektör Kristiina Sulkonen, tfn 040 833 2484

Mer information på vår webbplats:
Evira.fi > Publikationer > Växter > Broschyrer > Försäljning av utsädespotatis http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/?a=view&productId=239

Teman: