En förteckning över nya livsmedel har publicerats

26.6.2008

<div>Kommissionen har p&aring; sin webbplats publicerat en f&ouml;rteckning &ouml;ver nya livsmedel (engl. Novel Food Catalogue), d&auml;r vegetabiliska eller animaliska produkter eller andra ingredienser &auml;r klassificerade utg&aring;ende fr&aring;n k&auml;nd information om deras anv&auml;ndningshistoria. Med nya livsmedel avses livsmedel som inte i n&aring;gon m&auml;rkbar omfattning har anv&auml;nts som m&auml;nniskof&ouml;da p&aring; Europeiska gemenskapens omr&aring;de innan f&ouml;rordningen om nya livsmedel (EG) Nr 258/97 tr&auml;dde i kraft 15.5.1997. F&ouml;r att sl&auml;ppa ut nya livsmedel p&aring; marknaden kr&auml;vs tillst&aring;nd och produkternas s&auml;kerhet m&aring;ste p&aring;visas.</div>

I förteckningen över nya livsmedel är produkterna klassificerade enligt känd information om deras användningshistoria i fyra olika klasser:

1)      produkter som är kända för att ha använts som livsmedel inom Europeiska gemenskapens område i betydande mängder före 15.5.1997;

2)      produkter som är kända för att ha använts som kosttillskott inom Europeiska gemenskapens område före 15.5.1997 (obs. utökning av användningen till andra livsmedel kräver tillstånd för nya livsmedel);

3)      produkter vilkas användningshistoria som livsmedel inom Europeiska gemenskapens område före 15.5.1997 inte är känd och som betraktas som produkter som kräver tillstånd för nya livsmedel; och

4)      produktens användningshistoria inom Europeiska gemenskapens område har diskuterats, men för införskaffande av ytterligare information har slutlig klassificering ännu inte gjorts.

Fastän en produkt har en användningshistoria som livsmedel i något EU-medlemsland är det skäl för livsmedelsföretagare att beakta eventuella nationella bestämmelser som begränsar användningen. Till exempel i något medlemsland kan produkten anses vara ett läkemedel.

Förteckningen över nya livsmedel är en databas som ständigt förändras

Förteckningen över nya livsmedel är avsedd som riktgivande källa för information om produktens användningshistoria. Klassificeringen har gjorts utgående från diskussioner i en för nya livsmedel tillsatt arbetsgrupp som är underställd kommissionen samt med beaktande av den information som då funnits tillgänglig och som arbetsgruppen har haft tillgång till. Medlemmar i arbetsgruppen för nya livsmedel är de olika EU-medlemsländernas experter på nya livsmedel. Produkternas klassificering kan ändras, ifall ny tillförlitlig information om produkternas användningshistoria fås. Om en livsmedelsföretagare har information om användningshistorien för produkter som i förteckningen är klassificerade som nya livsmedel, ombeds denne att kontakta Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Evira betraktar det som ett allvarligt fel, ifall en produkt som anses vara ett nytt livsmedel släpps ut på marknaden, om tillstånd enligt förordningen om nya livsmedel inte har ansökts för produkten och ingen utvärdering av produktens ofarlighet har gjorts. Om ett nytt livsmedel utan godkännande påträffas på marknaden leder det till en begäran om utredning. Om en livsmedelsföretagare inte kan påvisa produktens användningshistoria, måste produkten dras bort från marknaden, eftersom produktens säkerhet som livsmedel inte har fastställts.

Kommissionens publicerade förteckning över nya livsmedel: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/nfnetweb/index.cfm

Ytterligare information:
Överinspektör Sari Sippola (till 30.9), tel. 020 77 24283
Överinspektör Sanna Viljakainen (från 1.10), tel. 020 77 24291

 

Teman: