En mångsidig kost håller intaget av tungmetaller i styr

24.1.2013

<p>I Sverige har man undersökt tungmetallerna och mineralämnena i mat avsedd för barn. Halterna tungmetaller överskred inte de givna gränsvärdena. Livsmedelssäkerhetsverket Evira understryker att en mångsidig kost är det bästa sättet att undvika eventuella skadeverkningar av ämnen som livsmedlen innehåller.</p>

Den svenska livsmedelsmyndigheten Livsmedelsverket offentliggjorde 23.1.2013 ett undersökningsresultat över halterna av vissa tungmetaller och mineralämnen i livsmedel avsedda för barn. I undersökningen undersöktes modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar, gröt, välling, ris-, havre- och sojadrycker och livsmedel avsedda för sjuka barn. Allt som allt undersöktes 92 produkter.

De undersökta produkterna innehöll tungmetaller dvs. arsenik, bly och kadmium i varierande mängder, men de fastställda gränsvärdena överskreds ändå inte. Resultaten överensstämmer med de resultat som tidigare erhållits i Finland. Av mineralämnena undersöktes halten järn, koppar och mangan. Överskridelser av gränsvärdet konstaterades för tre produkters del. De svenska livsmedelstillsynsmyndigheterna befattar sig med dessa överskridelser.

Utgående från resultaten av den svenska undersökningen rekommenderar också Evira att risdrycker inte används i kosten till barn under 6 år. Till övriga delar ger undersökningen enligt Evira inte någon anledning att ändra på rekommendationerna. I kosten till barn är det fortsättningsvis skäl att följa rådgivningsbyråns anvisningar. En mångsidig kost är det bästa sättet att undvika eventuella skadeverkningar av ämnen som livsmedlen innehåller.

Utgående från de färska undersökningsresultaten är det inte heller skäl att sluta använda industriell barnmat. Om ett barn till exempel till följd av födoämnesallergi följer en viss speciell diet, rekommenderar Evira att ändringar i dieten inte görs innan man diskuterat saken med en läkare eller en dietist.

Evira utreder som bäst vilka av de produkter som var med i den svenska undersökningen förekommer på den finska marknaden. Evira kontaktar också de lokala tillsynsmyndigheterna för att få mer information om egenkontrollen hos dem som tillverkat och importerat produkterna. Utgående från den informationen övervägs eventuella vidare åtgärder.

I Livsmedelssäkerhetsverket Evira pågår ett omfattande vetenskapligt riskvärderingsprojekt ”Exponeringen av finska barn för tungmetaller – kumulativ riskvärdering”. Undersökningen slutförs år 2014 och utgående från den kommer man vid behov att ge eventuella noggrannare rekommendationer.

Svenska livsmedelsmyndighetens Livsmedelsverkets pressmeddelande om undersökningen: http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Fortsatta-problem-med-vissa-tungmetaller-och-mineraler-i-barnmat/

Frågor och svar om barnmat

Mer information:
överinspektör Marika Jestoi (främmande ämnen), tfn 040 487 7798
överinspektör Annika Nurttila (barnmat, mineralämnen), tfn 050 557 6414

Teman: