En riskvärderingsrapport rekommenderar inte nödvaccination under en mul- och klövsjukepidemi

15.4.2011

<p>En bred rapport som Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för riskvärdering och MTT:s (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi) forskningsenhet för ekonomisk forskning i samarbete utarbetat beskriver spridningen, följdverkningarna och riskhanteringen i fråga om mul- och klövsjuka inom den finländska svin- och nötproduktionen. I rapporten börjar granskningen i en situation, där sjukdomen redan kommit till Finland.</p>

Mul- och klövsjukan är en sjukdom bland partåiga hovdjur som orsakat stora epidemier i Europa. I Finland skulle en mul- och klövsjukepidemi bli relativt liten och kortvarig i jämförelse med epidemierna till exempel i Storbritannien. I Finland skulle smittan typiskt begränsa sig till enbart fem gårdar.

I Finland skulle nödvaccination under en epidemi inte vara någon beaktansvärd metod att bekämpa sjukdomen. Effekten av en nödvaccination skulle bli nominell, eftersom sjukdomen kunde fås under kontroll redan om man följer de metoder att hantera sjukdomen som EU bestämt om.

En epidemi kunde orsaka betydande ekonomisk skada framförallt inom primärproduktionen och livsmedelsföretagen. Störningar i exporten av mjölkprodukter och nöt- och svinkött kunde förekomma rentav i flera månaders tid.

Mul- och klövsjuka har inte påträffats i Finland sedan år 1959.

Den engelskspråkiga rapporten med svensk resumé finns att få på Eviras webbsida:
The spread of Foot-and-mouth disease (FMD) within Finland and emergency vaccination in case of an epidemic outbreak (Evira)

Mer information om undersökningen:
Specialforskare Tapani Lyytikäinen, Evira, tfn 020 77 24021
Specialforskare Jarkko Niemi, MTT, tfn 040 3580487

Teman: