En utredning av de biologiska riskerna med obehandlad mjölk har gjorts

19.7.2012

<p>I Finland har mjölken redan i över 50 års tid huvudsakligen sålts pastöriserad och några system som upprätthåller livsmedelssäkerheten har byggts upp för att trygga kvaliteten på pastöriserad mjölk. Enligt utredningen opastöriserad mjölk kan innehålla bakterier, som äventyrar livsmedelssäkerheten och orsakar sjukdomar. Uppföljningen av bakterier varierar betydligt på mjölkgårdarna och i de anläggningar som producerar obehandlad mjölk.</p>

De viktigaste biologiska riskerna som äventyrar livsmedelssäkerheten i Finland är bakterierna EHEC, campylobakter, Listeria monocytogenes och salmonella, som kan medföra allvarliga följder för människans hälsa. Risken som konsumenten utsätts för ökar också om obehandlad mjölk förvaras för länge eller i för hög temperatur hemma i köket.

Av en konsumentenkät framgick att obehandlad mjölk används av en varierande grupp konsumenter, bland dem också personer som hör till en s.k. riskgrupp, såsom små barn, gravida kvinnor och ålderstigna och allvarligt sjuka personer.

Konsumtionen av obehandlad mjölk utgör 1 % av totalkonsumtionen av mjölk och mjölkprodukter, som är över 2 miljarder liter om året. Huvuddelen av den obehandlade mjölken används redan på den egna gården. En del av gårdarna säljer obehandlad mjölk i liten skala direkt till konsumenterna. Den obehandlade mjölken i detaljhandeln kommer från mjölkgårdar som godkänts som anläggningar.

Med enkäten utreddes vilken praxis mjölkproducenterna och mjölkanläggningarna följer och hur konsumenterna använder obehandlad mjölk. Av svaren framgick att mjölkproducenterna och detaljhandeln litar på att mejerierna och andra mjölkanläggningar testar den obehandlade mjölkens säkerhet. Anläggningarnas tester mäter i allmänhet ändå inte mjölkens biologiska säkerhet utan är kvalitativa och inriktar sig på uppföljning av processen och de färdiga slutprodukterna.

Utgående från resultaten av utredningen som nu gjorts har jord- och skogsbruksministeriet inlett underhandlingar med experter och intressentgrupper för att bereda författningsändringar, med vilka riskerna som hänför sig till obehandlad mjölk kunde fås under kontroll och tillgången på obehandlad mjölk eventuellt kunde breddas.

För utredningen svarade Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för riskvärdering, som är Eviras av livsmedelstillsynen oberoende nationella riskvärderingsorgan.

Bekanta dig med rapporten i sin helhet  (på finska, pdf, 1,7 Mb)
Frågor och svar om obehandlad mjölk (pdf)

Mer information ger:

Rapporten, Livsmedelssäkerhetsverket:
specialforskare Pirkko Tuominen,
tfn 0295 304 026, pirkko.tuominen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Lagstiftningen, jord- och skogsbruksministeriet:
livsmedelssäkerhetschef Veli-Mikko Niemi, anträffbar från och med 30.7.2012,
tfn 0295 16 2479, veli-mikko.niemi at-merkki.gif : 1 kB mmm.fi
veterinäröverinspektör Joanna Kurki, anträffbar från och med 23.7.2012,
tfn 0295 16 2151, joanna.kurki at-merkki.gif : 1 kB mmm.fi

Teman: