Endast få allvarliga djursjukdomar i Finland år 2010

31.5.2011

<p>Anmälningar om en misstanke om allvarlig djursjukdom dvs. en sjukdom som skall bekämpas med stöd av lag lämnades 59 gånger till Eviras djursjukdomskontroll år 2010. 7 av anmälningarna gällde fisk och 29 sällskapsdjur. Anmälningar som gällde får och getter, svin och hästar lämnades ändå färre än tio per djurart. Djursjukdomsläget förblev gott i Finland och inga nya djursjukdomar konstaterades. Endast några få misstankar visade sig i fortsatta undersökningar verkligen röra sig om en allvarlig sjukdom.</p>

I en fiskodlingsanläggning konstaterades smittsam viral hemorrhagisk septikemi (VHS) och i sex anläggningar bakteriell njursjuka (BKD). Hos tre enskilda får, som härstammade från olika gårdar, konstaterads scrapie. I biodlingar konstaterades också amerikansk yngelröta.

Misstankarna gällde oftast rabies. Sådana anmälningar lämnades om 29 sällskapsdjur. En misstanke gällde också nötkreatur och en räv. Andra misstankar som ofta förekom gällde SVD (swine vesicular disease) och bluetongue hos nötkreatur, SVD misstänktes i fem och bluetongue i fyra fall. Alla misstankar som gällde sjukdomar hos nötkreatur visade sig i fortsatta undersökningar obefogade och sålunda konstaterads inte någon sjukdom och bovin virusdiarré (BVD) kunde anses utrotad i landet.

Antalet djursjukdomsmisstankar avvek inte i någon betydande grad från antalet anmälningar under tidigare år. År 2009 lämnades 67 anmälningar och år 2008 lämnades 64 anmälningar.

Veterinären skall informeras om misstankar om en allvarlig djursjukdom

Med en djursjukdom avses i lagen om djursjukdomar en sådan sjukdom eller smitta, som direkt eller indirekt kan överföras från ett djur till ett annat eller till en människa. Djursjukdomarna indelas med stöd av lagen om djursjukdomar i djursjukdomar som lätt sprider sig, farliga djursjukdomar, djursjukdomar som skall övervakas och övriga djursjukdomar. Sjukdomar som lätt sprider sig, farliga sjukdomar och sjukdomar som skall övervakas benämns med det gemensamma namnet sjukdomar som skall bekämpas.

Djurägaren skall lämna en anmälan till en officiell veterinär, i första hand den kommunala veterinären i hemkommunen, om han misstänker att ett djur insjuknat i en sådan djursjukdom, som i lagstiftningen definierats som en sjukdom som skall bekämpas. Den kommunala veterinären lämnar en anmälan om misstanken vidare i förvaltningskedjan. Det är vanligen länsveterinären som lämnar en anmälan om misstanken till Eviras djursjukdomskontroll.

Efter att ha mottagit anmälan ger Evira instruktioner om nödvändig provtagning och andra eventuella åtgärder. Proverna analyseras vanligen i Eviras laboratorier. Gårdarna meddelas ofta s.k. spärrbestämmelser för den tid som undersökningar pågår. Med spärrbestämmelserna förhindras transport av djur bort från gården och därmed också att smittan sprider sig till andra gårdar.

Syftet med djursjukdomskontrollen är att uppdaga smittsamma djursjukdomar så snabbt som möjligt så att de i tid kan hindras från att sprida sig och sjukdomsläget också framöver förblir gott.

Evira utarbetar också en årlig plan över programmen för uppföljning av djursjukdomar som enligt lag skall bekämpas. Uppföljningsprogrammen har utarbetats så, att provtagningen inriktas på sådana djur, hos vilka smitta med största sannolikhet påträffas och som, om de är smittade, utgör den största risken att smittan sprider sig till andra gårdar. Djursjukdomarna övervakas också inom ramen för lagstadgade hälsokontrollprogram, under varje veterinärbesök på gårdarna och i besiktningarna som hänför sig till slakten i slakterierna.

Mer om detta ämne:
Lagstiftningen om djursjukdomar (jord- och skogsbruksministeriet) 
Djurhälsa och sjukdomar (Evira)

Mer information ger:
Överinspektör Miia Kauremaa, tfn 020 77 24215, 0400 318 510

Teman: