Endast sällan brister i gödselfabrikaten

23.7.2014

<p>De gödselfabrikat som marknadsförs i Finland kan tryggt användas i jordbruket och i livsmedelsproduktionen. Livsmedelssäkerhetsverket Evira tog över fyrahundra prover av gödselfabrikat år 2013 och gjorde cirka tvåtusen analyser av dem. Som gödselfabrikat räknas utöver gödselmedel också exempelvis kalkningsmedel, kompost, torv och odlingssubstrat.</p>

År 2013 kontrollerades speciellt gödselfabrikat som används i livsmedelsproduktionen. Valet av prover påverkades av bland annat risken som bedömdes utgående från använda råvaror, produktionsmängder och resultat från tidigare kontroller.

De undersökta gödselfabrikaten var huvudsakligen av god kvalitet. Användnings- och marknadsföringsförbud gavs för endast sju produktpartier av cirka fyrahundra undersökta partier. Fyra förbud gavs på grund av för hög halt av skadliga metaller, två förbud berodde på produktförfalskning och ett förbud berodde på produktens dåliga hygien. Ungefär en tiondel av de analyserade produktpartierna, dvs. 43 gödselfabrikatprover, fick en anmärkning på grund av brister i varudeklarationerna eller förpackningarna.

”Evira måste ge förbud och anmärkningar i mindre omfattning än året innan. Det här beror på att aktörerna allt oftare själva upptäcker och korrigerar brister innan myndigheterna reagerar på dem. Evira har betonat för aktörerna hur viktig egenkontrollen är och det har nu gett gott resultat”, konstaterar överinspektör Olli Venelampi vid Evira.  

Anläggningarnas egenkontroll kräver fortsättningsvis förbättring

I Finland fanns år 2013 cirka 150 anläggningar som tillverkade organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel och som godkänts av Evira. Vid dessa gjordes 64 inspektioner. Vid anläggningarna kontrollerades speciellt hur egenkontrollen och dess provtagning görs.

Vid kontrollbesöken noterades totalt 140 brister, men för det mesta var de inte allvarliga. Lindriga brister gällde främst innehållet i planerna för anläggningarnas egenkontroll och hur denna genomförs. Allvarliga missförhållanden förekom endast vid sju anläggningar och de gällde uppföljning av temperaturen, produktens hygien, råvarorna och spårbarheten.


Mer information:

Lannoitevalmisteiden valvonnan raportti 2013 
Gödselfabrikatkontrollens analysresultat 2013  (på finska)

Mer information:
överinspektör Olli Venelampi, tfn 040 842 3478

 

Teman: